ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ пшынэр зыгъэбзэрабзэ

2019-06-07

  • Налшык и Музыкэ театрым щагъэлъэпIащ КъБР-м и цIыхубэ артист, республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэс 25-рэ ирикъу «Макъамэ» сабий пшынауэ ансамблым и художественнэ унафэщI, пшынауэ Iэзэ, композитор Къуэдз Iэбубэчыр и ныбжьыр илъэс 75-м зэрынэсар.

  • Къуэдз Iэбубэчыр

    Республикэм и щэнхабзэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа, ноби псэемыблэжу абы хуэлажьэ, и гуащIэмкIэ пщIэрэ нэмысрэ къэзылэжьа Къуэдз Iэбубэчыр и щIыхь-кIэ къызэрагъэпэща пшыхь гуапэм цIыху куэд къекIуэлIащ. Артист цIэрыIуэм хъуэхъу, хуабагъэ зэбэкI псалъэ дахэ куэд жраIащ, саугъэтхэмрэ щIыхь тхылъхэмкIэ хуэуп-сащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и лIыкIуэ Къудей Владимир, Сабий творчествэмкIэ республикэ унэм и унафэщI Къалмыкъ Кларэ, «Къундет», «Нал цIыкIу», «Кавказ пшэплъхэр», «Асса» къэфакIуэ ансамблхэм я художественнэ унафэщIхэу КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Молей Алихъан, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэхэу Куэшей Алик, Тхьэмокъуэ Мартин, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Карчаевэ Раисэ, «Кабардинка» ансамблым къыщыдэлэжьахэр, Къуэдзым и гъэсэнхэу ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым щеджэ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэу Щокъуий Муратрэ ШыкIэбахъуэ Ислъамрэ, и ансамблым хэтхэм я адэ-анэхэм я комитетым и унафэщI Махъсидэ Аидэ, зыщыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэмрэ республикэм и нэгъуэщI жылэхэмрэ я лIыкIуэхэр, Ингуш, Шэшэн, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Осетие Ипщэ республикэхэм, Краснодар крайм къикIа  и ныбжьэгъухэр, лэжьэгъухэр, нэгъуэщIхэри.

  • — Си лэжьэгъухэу КъБР-м и Парламентым и депутатхэм я цIэкIи си цIэкIи Iэбубэчыр хужаIа хъуэхъу дахэхэм пызощэ. Узыншагъэ, ехъулIэныгъэ уи куэдыну, уи гъэсэнхэм уагъэгуфIэ-уагъэгушхуэу лъэпкъ гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ иджы-ри илъэс куэдкIэ ухуэлэжьэну ди гуапэщ, — жиIащ КъБР-м и Парламентым щэнхабзэмкIэ, граждан институтхэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис. Абы Къуэдз Iэбубэчыр хуигъэфэщащ «Октябрь революцэр илъэси 100 зэрырикъум папщIэ» фэеплъ медалыр.
  • Республикэм и уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ гупхэм, гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэхэм я лэжьыгъэ нэхъыфIхэр тыгъэ хуащIащ Къуэдзым. Iэбубэчыр и гъэсэнхэм пшынэбзэр удихьэхыу ягъэбзэрэбзащ, пшыхьым кърихьэлIахэр макъамэ зэмылIэужьыгъуэхэм щIагъэдэIуу. Абыхэм я зэфIэкIыр щыплъагъукIэ гурыIуэгъуэщ макъамэм, щэнхабзэм пэгъунэгъу ныбжьыщIэхэмкIэ республикэр зэрыкъулейр, пшынауэ Iэзэхэр къызэрыщIэувэр.
  • Къуэдз Iэбубэчыр и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ хъуэхъу, фIыщIэ псалъэ мыухыжхэмкIэ зыкъыхуагъэзащ, зыщыщ лъэпкъым, республикэм я цIэр фIыкIэ зэригъэIуам, ныбжьыщIэхэр щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ зэрыщIипIыкIым папщIэ. Езы Iэбубэчыри пшыхьыр къызэзыгъэпэщахэмрэ абы кърихьэлIахэмрэ фIыщIэ яхуищIащ. МакъамэкIэ, къафэкIэ, уэрэдкIэ гъэнщIа пшыхь гукъинэжыр псэм ехуэбэкIыу, щIэщыгъуэу екIуэкIащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.