ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Робототехникэм куэд дехьэх

2019-05-08

  • Иджыблагъэ КъБКъУ-м щекIуэкIащ мехатроникэмрэ работотехникэмкIэ Олимпиадэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэси 7-м щегъэжьауэ 17-м нэс еджакIуэ 50.

  • ЕджапIэ нэхъыщхьэм мехатроникэмрэ работотехникэмкIэ и кафедрэм и унафэщI Сен Хьэмыщэ зэрыжиIэмкIэ, мы Iуэхур къыщIызэрагъэпэщар инженер IэщIагъэм еджакIуэ цIыкIухэр дегъэхьэхын папщIэщ.
  • КъБКъУ-м егъэджэныгъэ IуэхухэмкIэ и проректор Лесев Вадим зэIущIэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ мыпхуэдэ Iуэхухэм хэтхэм я бжыгъэм илъэс къэс къызэрыхэхъуэр, дэтхэнэми абы егугъуу зэрызыхуигъэхьэзырыр икIи сабийхэм я зэфIэкIхэр нэсу ягъэлъагъуэу текIуэныгъэ зыIэрагъэхьэну ехъуэхъуащ.
  • Зэпеуэм унэтIыныгъитI иIэт: «Роботхэр программэкIэ зегъэкIуэн», «Мастер» жиIэу. Япэр щрагъэкIуэкIар КъБКъУ-м LegoMindsStrorms EV3 роботхэм щелэжь платформэрщ. Зэхьэзэхуэм хэтхэм мыбдеж щагъэлъэгъуэн хуейщ роботхэр зэрызэрагъэкIуэфыр, абыхэм макъ ирагъэщIын, ягъэпсэлъэн, зы лэжьыгъэ гуэр ирагъэщIэн папщIэ къагупсыса программэхэр.
  • «Мастер» унэтIыныгъэм хэт гупхэм нэхъ пасэу ягъэхьэзыра VEX, LEGO, ТETRIX роботхэм я зэфIэкIхэр ягъэлъэгъуэн хуейт. Зэпеуэм хэтхэр апхуэдэу тепсэлъыхьащ я къэхутэныгъэхэм зэрелэжьа щIыкIэхэм, ахэр ди гъащIэм къыхыхьэмэ сэбэпынагъыу къахьынур зыхуэдизым.
  • КъэпщытакIуэхэр нэхъ зыкIэлъыплъыр еджакIуэ-хэм я IэдакъэщIэкIхэр ди зэманым къызэрезэгъырщ, щIэщыгъуагъыу хэлъырщ, псори зэкIэлъыкIуэу зэрызэгъэпэщарщ. Сабийхэм ядолажьэ мы унэтIыныгъэм фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр. Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, ныбжьыщIэ куэд мы Iуэхум дехьэх.
  • Зэхьэзэхуэм кърикIуахэр мыгувэу наIуэ къащIынущ.
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.