ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Джылахъстэнейм и лIыхъужьхэр

2019-05-08

  • ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ щрикъум ирихьэлIэу къыдэкIащ «Герои Терской земли» тхылъыр. Ар ягъэхьэзыращ къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник, пенсэм щыс Щоджэм Залымджэрий, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Джырандокъуэ Михаил, милицэм и полковник, мы зэманым мылэжьэж, Урысейм и тхакIуэхэм я союзым хэт Шипилов Валерий сымэ.

  • Хахуэу бийм пэщIэтащ Тэрч щIыналъэм щыщ зауэлIхэр. Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэр къыфIащащ кхъухьлъатэзехуэ Къанкъуэщ Ахьмэдхъан ТIалэ и къуэм. Апхуэдэ цIэ лъапIэхэр къыфIащыну ягъэлъэгъуат лейтенант нэхъыщIэ Къаныкъуэ Альберт, сержант нэхъыжь Куэшокъуэ Къаншумэс, сержант нэхъыщIэ Мерзликин Василий, сэлэт Поярков Афанасий.
  • Псыжь щIыналъэм щекIуэкIа зауэм щызэрихьа лIыгъэм папщIэ Лениным и орденыр мыпсэужу къыхуагъэфэщащ капитан Дудар Хьэжпагуэ Цу и къуэм.
  • 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шууей дивизэм и япэ командир Къардэн Сэхьид Iэсхьэд и къуэм Бэракъ Плъыжь, Невский Александр и орденхэр, Хэку зауэ орденым и 1-нэ нагъыщэр къратащ.
  • Орденхэр иратащ офицер лIыхъужьхэу КIэрэф Хьэбил, Къер Хьэсэнбэч, Щомахуэ Хъызыр, Белик Иван, Гуляев Висангерей, Павлюк Александр, Мэчыкъуэ Ибрэхьим, Мотовилов Евстафий, Джырандокъуэ Мухьэрбий, Мякинин Николай сымэ.
  • Зауэм щызэрахьа лIыгъэм папщIэ орденхэмрэ медалхэмрэ къыхуагъэфэ-щащ генерал-майор Ивановский Александр, подполковник Мэкъуауэ НэIиб, майорхэу Ирыгу Хъанджэрий, ЩауэцIыкIу Залымджэрий, Балъкъэр Джэхьфар, Уэлий Къэралбий, Лыкъуэжь Зул-къарней, капитан Гуэщокъуэ Iэниуар, лейтенант нэхъыжьхэу АфIэунэ Николайрэ Уэщро Зуберрэ, сержантхэу Бэлэтокъуэ Азербий, Иванов Сергей, Хамэ Ахьмэд, Карагодин Николай, Григораш Николай сымэ. Сержант Тубай Сэхьид къыхуагъэфэщащ «За отвагу» медалиплI.
  • Тхылъыр къыдэзыгъэкIахэм Iуэхушхуэ зэфIагъэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Тэрч районым и цIыхухэм зэрахьа лIыгъэм иджырей щIэблэр щагъэгъуэзэным теухуауэ.
  • БАХЪСЭН Азэмэт.