ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыжьыфIыр ягъэгушхуэ

2019-04-27

  • Хэку зауэшхуэм хэта, Къэбэрдей-Балъкъэрым и МВД-м и санчастым илъэс 24-кIэ щылэжьа Кульбашная Еленэ игъэлъэпIащ илъэс 95-рэ зэрырикъур.

  • Урысей МВД-м и Управленэу Налшык щыIэм и лэжьакIуэхэр, Хабзэхъумэ органхэмрэ къэрал кIуэцIыдзэхэмрэ я ветеранхэм я Налшык къалэ советымрэ КъБР-м щыIэ МВД-м и Медико-санитар частымрэ я лIыкIуэхэр абы и деж щыIащ икIи иратащ «Армэ Плъыжьыр илъэси 100 ирокъу» медалыр, удз гъэгъахэмрэ саугъэтхэмрэ. ЗэIущIэ гуапэм и фэеплъ сурэти зытрагъэхащ.
  • Кульбашная Еленэ и гъащIэм къытхутепсэлъыхьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и ветеран Черновэ Аленэ.
  • Кульбашная Еленэ Константин и пхъур къыщалъхуащ Ставрополь крайм и Ново-Александровскэ районым хыхьэ Воскресенскэ станицэм. Ар къыщыхъуащ сабий унэм: и анэр пасэу дунейм ехыжат, Граждан зауэм уIэгъэ щыхъуа и адэр зэуапIэм къикIыжа иужькIэ куэдрэ псэужакъым.
  • 1942 гъэм, Еленэ илъэс 18 ирикъуа къудейуэ, военкоматым и повесткэ къыIэрыхьащ, дзэм ираджэу. Абы щыгъын тIэкIу къищтэри, щызэхуашэсым кIуащ. Ар яхэхуащ шофёр IэщIагъэм мазищкIэ щыхурагъэджэну Ереван ягъакIуэ пщащэхэм. Ар къэзыуха пщащэхэр командирхэм къащтэрт я дзэ частхэм къулыкъу щащIэну.
  • Ленэ зыхэт гупыр, цIыху 50-м нэблагъэ хъур, ягъэкIуащ Иран гъунапкъэм пэгъунэгъу Джульфэ къалэм. А гъунапкъэм щежэх Аракс псым гъущI гъуэгу лъэмыж телъти, Ираным къраш Iэщэ-фащэмрэ ерыскъыхэкIхэмрэ, н.къ. пщащэхэм я машинэхэмкIэ Осетие Ищхъэрэм къагъэсырт. Еленэ игу къегъэкIыж дзэ техникэр бгъэIурыщIэну тыншу зэрыщымытар, илъэс 18 фIэкIа мыхъуа пщащэм жэуаплыныгъэшхуэ и пщэм зэрыдэлъар.
  • Зауэм щыхуэзащ абы щхьэгъусэ хуэхъуну щIалэм — тIасхъэщIэх ротэм и сержант нэхъыжь Кульбашный Афанасий Матвей и къуэм. Ар Краснодар крайм щыщт. Зауэ нэужьым зэщхьэгъусэхэр Куржыми Азербайджанми щыпсэуащ, ауэ 1953 гъэм Налшык къалэ къэIэпхъуащ, зауэм фэбжьышхуэ хэзыха щIалэм Налшык и щIыуэпсыр нэхъ къезэгъырти. Афанасий дунейм ехыжащ илъэс 63-рэ и ныбжьу.
  • ЗэрыжытIащи, Еленэ МВД-м и санчастым илъэс 24-кIэ щылэжьащ. Ар пенсэм кIуащ 1986 гъэм. И ныбжьым емылъытауэ, бзылъхугъэр жыджэрщ, псэлъэгъу гъэщIэгъуэнщ.
  • УАРДЭ Жантинэ.