ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Усыгъэм дихьэххэм папщIэ

2019-04-18

  • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм литературэ пшыхь дахэхэр щокIуэкI «Библионочь-2019» фIащауэ. Абы щыщщ «Дуней псор — театрщ» гупсысэр мы гъэм лъабжьэ зыхуащIахэри.

  • Зи гугъу тщIы Iуэху дахэм хыхьэу, библиотекэм щеджэ и пэшым и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэща «Усыгъэр гъунапкъэншэщ» макъамэ-усэ пщыхьэщхьэр мэлыжьыхьым и 20-м, сыхьэт 18-м щIидзэу, екIуэкIынущ. Абы щызэхэфхынущ урыс, нэгъуэщI лъэпкъ усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр. Тхылъ гъэщIэгъуэнхэр зытет дапхъэхэр ягъэувынущ, лIэщIыгъуэ зэхуэмыдэхэм цIыхухэм зэрахьэу щыта хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ щыIэнущ.
  • Зи гукъыдэжыр къэзыIэтыну хуей псори пшыхьым фрагъэблагъэ. Абы ущIыхьэн щхьэкIэ пщIэ щIэптын хуейкъым. Пшыхьым ехьэлIа лэжьыгъэр зэзыгъэуIур щеджэ пэшым и унафэщI Сэкрэк Заремэщ.
  • УпщIэ зиIэхэр мы телефонхэмкIэ фыпсалъэ хъунущ: 8-928-702-75-95, 8-928-711-64-52, 77-45-04.
  •  
  • ИСТЭПАН Залинэ.