ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГущIэгъу  зыхэлъхэр  фыкъыхудоджэ

2019-04-16

 • Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Беслъэней къуажэм дэс, 2010 гъэм къалъхуа щIалэ цIыкIур фи дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэщ. Ныпдыгъу Саид иджыпсту Израилым, Тель-Авив дэт Ассута клиникэм щыIэщ, и тхыцIэр абы операцэ щащIащ. ЩIалэ цIыкIум иджыри апхуэдэ зы операцэ къыпэщылъщ. Япэрейр цIыхухэм хузэхуахьэса ахъшэкIэ ирагъэщIащ, иджы аргуэру доллар 32600-рэ щIатын хуейщи, гущIэгъу зиIэ цIыхухэр фыкъыхудоджэ, Саид цIыкIу и адэ-анэм сомкIэ защIэвгъэкъуэну. Ахъшэр Ассута клиникэм и счётым е езы щIалэ цIыкIум и анэм (Каблаховэ Динарэ) и картэм евгъэхь хъунущ.
 • Ахъшэр евгъэхь хъунущ:

 • Сабийм и анэм и счётым:
 • а) Сом картэ Visa 4276860015144690, мы телефон номерымкIэ 89280295500, ар Каблаховэ Динарэ и картэм пыщIащ.
 • б) Доллар карта Visa 4276600037531049 (Каблаховэ Динарэ)
 • Ахъшэр щевгъэхькIэ Ныпдыгъу Саид и цIэмрэ и паспорт номерымрэ къэвгъэлъэгъуэн хуейщ:
 • To: Naptugov Said
 • Passport No: 723049084 D/O/B 24/10/2010
 • Ахъшэ зэрырагъэхьым кIэлъыплъын папщIэ, ар зэревгъэхьа документым и копиер координаторым и электроннэ почтэм хуевгъэхь:
 • annakaz189@mail.ru — Аннэ Казачковэ, врач-координатор. Абы Израилым щиIыгъ телефоныр: +972 54-599-6755
 • КъищынэмыщIауэ, щIалэ цIыкIум и адэ-анэм израиль номер яIыгъщ +972-53-8590813
 • Уэхъутэ Александр.