ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшыкдэсхэм «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» ячынущ

2019-04-06

  • Мэлыжьыхьым и 6-м, Узыншагъэм и дунейпсо махуэм и пэ къихуэу, республикэм щыпсэухэм Iэмал яIэнущ «Лига здоровья нации» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» акцэм хэтыну.

  • КъызэгъэпэщакIуэхэм а проектым щхьэкIэ зэхалъхьа, Узыншагъэм и гъуэгуанэ №1 зыфIаща гъуэгуанэм техьэнухэр ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и ихьэпIэ нэхъыщхьэм деж щежьэнурэ Курзалым нэс дэкIуеинущ икIи къехыжынущ — ар лъэбакъуэ 10.000 мэхъу. А лъэбакъуэ бжыгъэри ауэ сытми къыхахауэ аракъым. Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, махуэм къриубыдэу лъэбакъуэ минитху нэхърэ нэхъ мащIэ фIэкIа зымыч цIыхум и гъащIэр щыс зэпыту ихьу къалъытэ икIи абы игуми, и лъынтхуэхэми, зэрыщыту и Iэпкълъэпкъми апхуэдэ псэукIэр зэран зэрыхуэхъури къыхагъэщ. Лъэбакъуэ 7500 — 9999-рэ зы махуэм зычхэр «ику ит жыджэрагъ зиIэхэр» жыхуаIэм хагъэхьэ. ИкIэм-икIэжым, лъэбакъуэ 10.000 е нэхъыбэ хъу гъуэгуанэ жэщ-махуэм зыкIухэр жыджэру гъащIэр езыхьэкI жыхуаIэхэм хабжэ икIи ахэращ узыншагъэр хъумэнымкIэ щыIэ Iэмал нэхъыфIхэр къэзыгъэсэбэпу къалъытэр.
  • Акцэм хохьэ Диагностикэ центрым медицинэ профилактикэмкIэ и республикэ IуэхущIапIэм иригъэкIуэкIыну къэпщытэныгъэхэри, текIуахэр зэрагъэлъэпIэнури, узыншагъэр хъумэным хуэгъэпсауэ цIыхухэм чэнджэщхэр зэрыратынури, нэгъуэщI куэди.
  • Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэхэщ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэр, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ КъБКъУ-м и медицинэ факультетыр, «Лига здоровья нации» Урысейпсо жылагъуэ зэухьэныгъэм и республикэ къудамэр, Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэр, КъБР-м СпортымкIэ и министерствэр, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъхэм я IуэхухэмкIэ и министерствэр.
  • Акцэм хэтыну ирагъэблагъэ апхуэдэ дэрэжэгъуэ зиIэ псори. ЩыщIидзэнур сыхьэт 12-рщ, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэ ихьэпIэм, Лермонтовым и цIэр зезыхьэ уэрамым деж хуэзэм, щежьэнущ.
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ
  • и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.