ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэдэлэжьэныр  я мурад  нэхъыщхьэу

2019-04-06

  • Дыгъуасэ Ставрополь къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и Парламент зэгухьэныгъэм (СКПА) и  X конференцыр.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу абы щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, КъБР-м и Парламентым ЗаконодательствэмкIэ, къэрал ухуэныгъэмрэ щIыпIэ унафэхэр зехьэнымкIэ и комитетым и унафэщI Мэлбахъуэ Борис, Спортымрэ туризмэмкIэ комитетым и унафэщI Бэрэгъун Арсен, ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщI Iэпщэ Заур, Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымрэ ар къэгъэсэбэпынымкIэ, щIы IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщI Мокаев Кемал, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ комитетым хэт Карныш Сергей.
  • Депутатхэм зэIущIэ купщIафIэ ирагъэкIуэкIащ, къаIэта Iуэхухэм ятеухуа жэрдэмхэр УФ-м и Къэрал Думэм зэрагъэхьынумкIэ зэгурыIуащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, СКПА-м къызэщIеубыдэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэ псори. Абы и къалэн нэхъыщхьэр хабзэубзыху органхэм я лэжьыгъэр унэтIынырщ, демократие хабзэхэм зрагъэгъэужьынырщ.
  • Апхуэдэуи депутатхэр хэтащ Ставрополь крайм и Думэр илъэс 25-рэ зэрырикъуам теухуа зэхыхьэм.
  •  
  • КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.