ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бзэмрэ хабзэмрэ ялъытэ

2019-04-02

  • «Зи школ щIэтIысхьэгъуэ нэмыса сабийм и гуфIэгъуэ махуэ» фIэщыгъэм щIэту илъэс кIуам яубла щIэныгъэ программэм къырикIуа Iуэхугъуэхэм хоплъэж.

  • ЩIэныгъэлI, егъэджакIуэ Коренблит Станислав и жэрдэмкIэ Налшык дэт еджапIищым щрагъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм ящыщ зыт курыт школ №7-м и сабий сад №71-нэм къыщызэрагъэпэща зэIущIэр. ЦIыкIухэм удихьэхыу ягъэзэщIащ адыгэ, балъкъэр, урыс уэрэдхэр. Апхуэдэу бзищымкIи усэхэм къеджащ, теплъэгъуэ кIэщIхэр ягъэлъэгъуащ.
  • ЖэрдэмщIакIуэхэм сыт и лъэныкъуэкIи пшыхьыр ягу ирихьащ икIи къыхагъэщащ ди республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэмрэ щIэнхабзэмрэ хъумэным теухуауэ мыхьэнэ ин зиIэ мыпхуэдэ Iуэхухэм куууэ дяпэкIи елэжьын зэрыхуейр.
  • Шэрэдж Дисэ.