ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ

2019-03-30

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр.

  • Илъэс 75-рэ и пэкIэ, гъатхэм, балъкъэрхэр зэрылъэпкъыу Хэкум ирагъэкIри, Къэзахъстанымрэ Къыргъызымрэ ягъэIэпхъуауэ щытащ. Илъэс 13 дэкIа нэужьщ ахэр я щIыналъэм къагъэзэжыну хуит щащIар. ГуфIэгъуэ махуэр гъатхэпэм и 28-м ягъэлъапIэ. 1957 гъэм а махуэ дыдэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм Iэ щIидзат Къэбэрдеймрэ Балъкъэрымрэ зы Автоном республикэу зэгуэзыгъэхьэ Унафэм. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр 1994 гъэм яубзыхуащ икIи абы лъандэрэ илъэс къэс абы Iуэхугъуэшхуэхэр иращIэкI.
  • ГуфIэгъуэ зэхыхьэ нэхъыщхьэр мы гъэм щекIуэкIащ КъБР-м и Музыкэ театрым. IуэхущIапIэм и щIыхьэпIэм щагъэлъагъуэрт балъкъэр IэпщIэлъапщIэхэм я лэжьыгъэхэр, псом хуэмыдэу дахэт абыхэм къадэгъуэгурыкIуэ алэрыбгъухэр. Зэхуахьэса сурэтыжьхэм къытещырт тхыдэ напэкIуэцIхэмрэ балъкъэр лъэпкъым къыхэкIа, республикэм я IуэхущIафэкIэ цIэрыIуэ щыхъуа цIыху куэдрэ.
  • ХьэщIэхэр уэрэдхэмрэ къафэхэмкIэ гушхуэу ирагъэблагъэрт республикэм и сабий ансамблхэм.
  • ГуфIэгъуэ пшыхьым хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, КъБКъУ-м и ректорым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэ Геккиев СулътIан, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, студентхэр, нэгъуэщIхэри.
  • Балъкъэр лъэпкъым и махуэмкIэ къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд.
  • Пшыхьым зыкъыщагъэлъэгъуащ республикэм и артист пажэхэм. Апхуэдэуи махуэшхуэм хуагъэхьэзырат балъкъэр лъэпкъым и тхыдэм щыщ Iыхьэ къызыхэщ макъамэ-хореографие лэжьыгъэр. Адыгэ, балъкъэр лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэмрэ зэ-ныбжьэгъугъэмрэ къэзыгъэлъагъуэ къафэхэм я дахагъэм уихьэхурт.
  • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.