ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Студент  нэхъыфIхэм  хабжэ

2019-03-21

  • Къаскъул Iэминэ Бахъсэн къалэ дэт 3-нэ курыт еджапIэр къиуха нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым агрономиемкIэ и факультетым щIэтIысхьауэ иджыпсту 4-нэ курсым щоджэ. Пщащэм и мурадхэр дахэщ, ахэр зэрызыIэригъэхьэну Iэмалхэр иубзыхуащ, зригъэгъуэт щIэныгъэм епха гугъапIэхэр и мащIэкъым.

  • ЩIэныгъэм зи гур хуэпабгъэ Iэминэ университетым и студент нэхъыфIхэм хабжэу йоджэ. Университетым и студент зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ Къаскъулым щIэныгъэфI зэрызригъэгъуэтым къыдэкIуэу, и пщэ далъхьэ къалэнхэри, егъэджакIуэхэр къыхуэарэзы-уэ, зыхуэныкъуэ щымыIэу егъэзащIэ. ЕджапIэ нэхъыщхьэм щекIуэкI конференцхэм, зэпеуэхэм бжьыпэр щиIыгъыу жыджэру хэтщ. Апхуэдэу,  къыхиха IэщIагъэм епха  зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэ куэдым зэрыхэтам, абыхэм къызэрыхэпэжыкIам и щыхьэтщ щIыхь тхылъу пщIы бжыгъэкIэ Къаскъулым иригушхуэу зэрихьэхэр.
  • ЩIэныгъэм зи лъагъуэ щыпхызышыну мурад быдэ зыщIа Iэминэ иджыпстукIэ журнал цIэрыIуэхэм къытрыригъэдзауэ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэу 15-м нэс иIэщ. Абыхэм къищынэмыщIауэ, Урысейм и щIыналъэ куэдым щекIуэкIа конференц зэхуэмыдэхэми зыбжанэрэ и лэжьыгъэхэр утыку щрихьащ.
  •  Япэ курсым къыщыщIэдзауэ «тху» защIэкIэ еджэ пщащэ цIыкIум стипендие лъагэхэр къехь, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и цIэкIэ ягъэува стипендиер къыхуагъэфэщащ иужьрей илъэситIым.
  • Къаскъулым зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм щытепсэлъыхькIэ къыхегъэщ а псори зи фIыщIэр чэнджэщ кърат зэпыту, IуэхуфIхэм трагъэгушхуэу сыт щыгъуи дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъу и егъэджакIуэхэрауэ зэрыщытыр.
  • Пщащэр мы унэтIыныгъэм нэмыщI, бухгалтер IэщIагъэми дехьэх икIи КъБКъМУ-м экономикэмрэ управленэмкIэ и факультетми щоджэ.
  • Мы илъэсым еджапIэ нэхъыщхьэр къэзыух Къаскъул Iэминэ адэкIи и щIэныгъэм хигъэхъуэну и мурадщи, къехъулIэну ди гуапэщ.
  • ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.