ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэхьэзэхуэм щIидзэжыным и пэ къихуэу

2019-03-16

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм нобэ щIедзэж. Абы и пэ къихуэу Нартсанэ (Кисловодск) къалэм зыщызыгъэхьэзыра «Спартак-Налшыкымрэ» Печанокопскэм и «Чайка»-мрэ зэныбжьэгъугъэ зэ­IущIэм щызэпэщIэуващ.
  • ЕтIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым пашэныгъэр щызыIыгъ «Чайка»-р нэхъ лъэщу къыщIэкIащ. «Спартак-Налшыкым» и гъуэм абы топищ къыдигъэкIащ, ди щIалэхэр къызэрыхэжаныкIыфар нэхъ мащIэрэщ. Арати, зэныбжьэгъугъэ зэ­IущIэр 3:2-уэ иухащ. Налшыкдэсхэм я топитIри дэзыгъэкIар Мэшыкъуэ ­Ислъамщ.

  • Зэхьэзэхуэм щыщIидзэжым ирихьэлIэу «Спартак-Налшыкым» зэ­хъуэ­кIыныгъэ зыбжанэ къыщы-­хъуащ. НэгъуэщI командэхэм хы-хьащ ­гъуащхьауэ Бажэ Амир, гъуащхьэхъу­мэныкъуэхэу Мэшыкъуэ Хьэчим, Хьэгъур Къантемыр, гъуащ­хьэхъумэхэу Аслъэныкъуэ Алан, Берикишвили Раул, Власов Виталий, Эмексузян Григорий сымэ. Абыхэм я пIэкIэ ди республикэм и щIыхьыр урысейпсо утыкум щахъумэнущ ­Армавир къикIыжа Мэкъуауэ Залым, Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол школхэм я гъэсэн щIалэщIэхэу Апажэ Чэрим, Гуэнгъэпщ Албэч, Iэщын Аслъэн, Дзэмыхь Дамир, Сындыку Темыркъан, Стригэ Артём, Краснодар и «Кубань»-м къраша ­Хачировхэ Аланрэ Тамерланрэ.
  • Гъатхэпэм и 16-м щыIэну джэгу­гъуэм «Спартак-Налшыкыр» хэтынукъым, а махуэм зэрызигъэпсэхум къыхэкIыу. Ди щIалэхэр зэхьэзэхуэм щыхыхьэжынур тхьэмахуэкIэ нэхъ кIасэущ. Гъатхэпэм и 23-м абыхэм Налшык къыщрагъэблэгъэнущ «Крас­нодар-3» командэр.
  • Жыласэ  Заурбэч.