ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жыджэрагъ зыхэлъ щIалэгъуалэ

2019-03-14

  • Ди республикэм, дэнэкIи хуэдэу, хуабжьу зыщиужьащ волонтёр зэщIэхъееныгъэм. Жыджэрагъ зыхэлъ щIалэгъуалэр хэтщ жылагъуэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ дэтхэнэ Iуэхуми.

  • ЗэщIэхъееныгъэм и лэжьэкIэр егъэфIэкIуэным, щIалэгъуалэр я Iуэху зехьэкIэ пэрытхэмкIэ зэдэгуэшэным хуэгъэпса IуэхугъуэфI дыгъуасэ щекIуэ-кIащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм.
  • Волонтёрхэм я республикэпсо съездым къекIуэлIащ щIыналъэм щылажьэ апхуэдэ зэгухьэныгъэ псоми я лIыкIуэхэр. Ди республикэм и волонтёр зэщIэхъееныгъэм мы зэманым къызэщIеубыдэ цIыху мин 18-м щIигъу. Абыхэм я нэхъыбапIэр курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм я еджакIуэщ, ди щIыналъэм щылажьэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студентщ. Апхуэдэ щIыпIэ зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр зыхэта съездым щытепсэлъыхьащ зэщIэхъееныгъэм зэфIигъэкI, жыджэру зыхэт Iуэхугъуэхэм. Республикэпсо утыкум щагъэлъэгъуащ я волонтёр лэжьыгъэр адэкIэ ефIэкIуа зэрыхъуным хуэгъэпса мастер-классхэр, методикэ семинар зэмылIэужьыгъуэхэри къыщызэрагъэпэщащ. Апхуэдэу наIуэ къащIащ волонтёр проектыщIэ зыбжанэ. Ахэр хуабжьу яфIэхьэлэмэтащ съездым кърихьэлIахэм.
  • А Iуэхугъуэхэм къакIэлъыкIуащ гуп щхьэхуэхэм щекIуэкIа лэжьыгъэхэр. Ахэр зэщхьэщыхат «Волонтёры-медики», «Социальное волонтёрство», «Экологическое волонтёрство», «Волонтёры Победы» унэтIыныгъэхэу, нэгъуэщIхэуи. Абыхэм щIалэгъуалэр щызэдэгуэшащ волонтёрыным епха Iуэхухэр зэрызэфIах мардэхэм. Щапхъэу бгъэлъагъуэ хъуну къалъытахэри къыхагъэбелджылыкIащ.
  • Зэхуэсым и кIэухыу фIыщIэ тхылъхэр хуагъэфэщащ щIыпIэ волонтёр зэгухьэныгъэ нэхъыфIхэм я пашэхэм.
  • КЪАРДЭН Маритэ.