ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-03-07

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и бзылъхугъэ лъапIэхэ!
  • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
  • Мы гуфIэгъуэ дахэм гурыщIэ нэхухэмкIэ ди псэр егъэхуабэ. А махуэм дэ догъэлъапIэ фи дахагъэмрэ гуапагъэмрэ, акъылымрэ тэмакъкIыхьагъымрэ. Фэ гъащIэр нэхъ хэIэтыкIа, гупсэху, гуапэ фощI. Фэ насып фиIэн папщIэ лIыхъужьыгъэхэр ялэжь икIи къызэрыгуэкI Iуэхухэр зэфIагъэкI.

  • Иджырей цIыхубзхэм нэрылъагъу къащIащ абыхэм я зэфIэкIым псори зэрыхуэныкъуэр икIи IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лъэныкъуэкIэ абыхэм лъэкIыныгъэшхуэ зэраIэр. Фэ къаруушхуэ ивохьэлIэ республикэм и соцально-экономикэ зыужьыныгъэм. Фэрыншэу зэгурыIуэныгъэрэ зэпIэзэрытыныгъэрэ щыIэнукъым, хабзэхэмрэ щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ хъума хъунукъым. Фи лэжьыгъэ хьэлэлым, сыт хуэдэ Iуэхуми жыджэру фызэрыхэтым, гуапагъэрэ егугъуныгъэрэ зэрыфхэлъым папщIэ фIыщIэ ин фхудощI.
  • Дауи, апхуэдэу фIыщIэ хэха худощI жьэгу пащхьэ мафIэр зымыгъэужьых цIыхубзым. Анэ лъагъуныгъэр гъунапкъэншэщ. Фэращ, цIыхубзхэрщ, лэжьапIэми унагъуэми гуапагъэ щызэтезыгъэувэр, унагъуэмрэ сабийхэмрэ зыхуей хуэгъэзэным пыщIа псори зи пщэ дэзылъхьэжыр. Фэращ дэ дызэрыгушхуэр, мыкIуэщIыж къару къытхэзылъхьэр.
  • Узыншагъэ быдэ, ехъулIэныгъэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну си гуапэщ. Фи мурад псори къывэхъулIэну, фи псэр зэпымыууэ гъатхэм хуэдэу гъагъэу екIуэкIыну сынывохъуэхъу.