ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Саугъэтыр ещанэу къыхуагъэфащэ

2019-03-07

  • Урысейм и спорт журналистхэм я федерацэм къызэрилъытамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ, лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псомрэ Европэмрэ я иджырей чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие 2018 гъэм ди къэралым и спортсмен нэхъыфIипщIым хагъэхьащ.

  • Илъэс къэскIэ федерацэм къыхех спортсмен нэхъыфIипщIыр, командэ нэхъ лъэщыр, илъэсым и тренерыр. Ласицкене Марие иджы ещанэу апхуэдэ пщIэ къыхуащI.
  • Ди лъэпкъэгъу пщащэм нэмыщI «Дыжьын бжьо» статуэткэр къыхуагъэфэщащ Большунов Александр (лыжэ), Далалоян Артур (гимнастикэ), Дацюк Павел (хоккей), Дзюбэ Артём (футбол), Загитовэ Алинэ (фигурнэу лъэрыжэкIэ къэжыхьын), Колесников Климет (псым есын), Садулаев Абдулрашид (спорт бэнэкIэ), Шмелёвэ Дарье (велоспорт), Румянцевэ Екатеринэ (биатлон, паралимп спорт) сымэ. Илъэс блэкIам и тренер нэхъыфI хъуащ Черчесов Станислав. Абы и унафэм щIэт Урысейм футболымкIэ и командэ къыхэхар гуп нэхъ лъэщу къалъытащ.
  • Шотландием и къалащхьэ Глазго мы махуэхэм щекIуэкIащ атлетикэ псынщIэмкIэ Европэм и чемпионат — мы щIымахуэ зэхьэзэхуэ лъэхъэнэм и иужьрей зэпеуэр. Сантиметр 201-кIэ дэлъея Марие абыи текIуэныгъэр къыщихьащ. Ласицкене мы лъэхъэнэм нэхъ лъагэ дыдэу къызэринэкIащ сантиметр 204-рэ лъагагъэр икIи ехъулIэныгъэщIэхэм хуопабгъэ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.