ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2019-03-07

 • Гъатхэпэм и 7, махуэку
 • 1876 гъэм Шотландием щыщ къэхутакIуэ, щIэныгъэлI, США-м щыпсэуа Белл Александр телефон къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ къратащ.
 • 1943 гъэм Сталин Иосиф Совет Союзым и Маршал цIэр фIащащ.
 • 1944 гъэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ къэрал комитетым и УнафэщI Сталин Иосиф Молотовым и цIэр зезыхьэ колхозым и парт организацэм и секретарь Къашыргъэ ХьэпащIэ фIыщIэ къыхуищIат Дзэ Плъыжьым зэрызыщIагъэкъуам папщIэ.

 • 1960 гъэм Куба щыщ жэмыш Пащты Салимэ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь цIэр къыфIащащ.
 • 1960 гъэм СССР-м къыщызэрагъэпэщащ космонавтхэм я япэ гупыр. Абы хагъэхьат дзэм къулыкъу щызыщIэ кхъухьлъатэзехуэ нэхъ Iэзэхэм ящыщу цIыху 20.
 • 1967 гъэм КПСС-м и ЦК-м, СССР-м и Министрхэм я Советым, ВЦСПС-м унафэ къащтащ къэралым и цIыхухэу IэнатIэ Iутхэр махуитхукIэ лажьэрэ махуитIкIэ загъэпсэхуу щытыным теухуауэ.
 • 2014 гъэм Сочэ къыщызэIуахащ ХI Паралимп ЩIымахуэ Джэгухэр. Ахэр гъатхэпэм и 16 пщIондэ екIуэкIащ.
 • Адыгей тхакIуэ, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ Жанэ Кърымызэ къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу.
 • Космонавт, жылагъуэ лэжьакIуэ, Совет Союзым и ЛIыхъужь Савиных Виктор и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Актёр цIэрыIуэ, режиссёр, уэрэджыIакIуэ, РСФСР-м и цIыхубэ артист Миронов Андрей къызэралъхурэ илъэс 78-рэ ирокъу.
 •  
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 3 — 4, жэщым градуси 2 — 3 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 8, мэрем
 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэщ. 1910 гъэм Социалистическэ Интернационалым Копенгаген (Дание) унафэ къыщищтащ гъатхэпэм и 8-р ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэу къэлъытэным теухуауэ. 1965 гъэм ар мылэжьэгъуэ махуэу ягъэувауэ щытащ.
 • Жьэжьейм и дунейпсо махуэщ
 • 1914 гъэм «Работница» журналым и япэ номерыр къыдэкIащ.
 • 1923 гъэм «Адыгэ макъ» (Адыгэ Республикэ) газетым и япэ номерыр къыдэкIащ.
 • 1936 гъэм Налшык къыщызэIуахащ Кировым и цIэр зезыхьэ санаторэр.
 • 1944 гъэм СССР-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и къэрал комитетым 1944 гъэм гъатхэпэм и 5-м къищта унафэ №5309сс-м ипкъ иткIэ балъкъэр лъэпкъыр Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м ирашащ.
 • Польшэм щыщ тхакIуэ, щIэныгъэлI, ди щIыналъэм зыплъыхьакIуэ къакIуэу адыгэхэм я псэукIэм теухуауэ илъэгъуахэр зытхыжа, сурэтхэр зыщIа Потоцкий Ян къызэралъхурэ илъэс 258-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Сибэч Быхуэ къызэралъхурэ илъэси 101-рэ ирокъу.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Къаскъул Мусэбий и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик Унэрокъуэ Рае къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 7 — 8, жэщым 1 градус щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 9, щэбэт
 • Урысей дзэ къулыкъущIэ, контр-адмирал Черкасский Михаил къызэралъхурэ илъэси 137-рэ ирокъу.
 • Украинэм щыщ усакIуэ, сурэтыщI Шевченкэ Тарас къызэралъхурэ илъэс 205-рэ ирокъу.
 • ЩIым и япэ космонавт, Совет Союзым и ЛIыхъужь Гагарин Юрий къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, актрисэ, РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Голубкинэ Ларисэ и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Дунейм шахматхэмкIэ и чемпион Фишер Роберт Джеймс къызэралъхурэ илъэс 76-рэ ирокъу.
 • КъэфакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Къарэжь Людмилэ къыщалъхуа махуэщ.
 • СССР-ми Европэми стIолыщхьэ теннисымкIэ я чемпионкэ, КъБР-м физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Батыр ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Балетмейстер, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэмокъуэ Мартин и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 12 — 13, жэщым градуси 3 — 4 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 10, тхьэмахуэ
 • Урысей Федерацэм и Архивхэм я лэжьакIуэ-хэм я махуэщ
 • Адыгэ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • 1910 гъэм Китайм къыщыдэкIащ цIыхур ягъэпщылIыныр зымыдэ унафэ.
 • 1945 гъэм ЦIыхубзхэм я Дунейпсо Демократие Федерацэр (МДФЖ) къэунэхуащ.
 • Совет композитор, фильм куэдым макъамэхэр яхуэзытха, УФ-м и цIыхубэ артист Зацепин Александр и ныбжьыр илъэс 93-рэ ирокъу. «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» фильм цIэрыIуэхэм, нэгъуэщIхэми хэт уэрэдхэм я макъамэхэр аращ зытхар.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и нартыхугъэкI, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Емышэ Хьэлий къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъыр къыдэзыгъэкIа, лъэпкъ ерыскъыгъуэхэр гурыхьу зыгъэхьэзыр инженер-технолог Къубатий Борис и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • СурэтыщI Къудей МэчрэIил и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Опернэ уэрэджыIакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Бесчокъуэ Майе къыщалъхуа махуэщ.
 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналисткэ Сихъу Гуэщнагъуэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 14 — 15, жэщым градуси 5 — 6 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 11, блыщхьэ
 • УФ-м Наркотикхэм якIэлъыплъынымкIэ и IуэхущIапIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • 1991 гъэм КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым къищта унафэм ипкъ иткIэ «Ленин гъуэгу» газетым и цIэр «Адыгэ псалъэ» жиIэу зэрахъуэкIащ.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Куржым щIэныгъэхэмкIэ и академием и академик, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, абхъазыбзэмрэ адыгэбзэмрэ ятеухуа лэжьыгъэхэр зи къалэмыпэм къыщIэкIа Джанашиа Симон къызэралъхурэ илъэси 119-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Уэщхъун МуIэед и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • БэнакIуэ цIэрыIуэ, Олимп Джэгухэм щэнейрэ я чемпион хъуа Сайтиев Бувайсар и ныбжыр илъэс 44-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 11 — 12, жэщым градуси 5 — 6 щыхъунущ.