ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек республикэм щыпсэухэм зэрызахуигъазэр

2019-03-06

  • Илъэс 75-рэ ипэкIэ гъатхэпэм и 8-м къэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм щынэхъ гузэвэгъуэ дыдэхэм ящыщ Iуэхугъуэ. ХьэкIэкхъуэкIагъэ зыхэлъ щIэпхъаджагъэм къыхэкIыу балъкъэр лъэпкъыр залымыгъэкIэ ирашауэ щытащ. Балъ-къэр лъэпкъым игъэва хьэзабымрэ игъуэта хэщIыныгъэмрэ нэгум къыщIэдгъэхьэжурэ, мы махуэм дэ зыхыдощIэ гур зэрыузыр, щхьэзыфIэфIагъымрэ хабзэншагъэмрэ лажьэ ямыIэу ихьахэм дахуощыгъуэ.

  • Гъэхутэныгъэ хьэлъэхэм балъкъэр лъэпкъыр къигъэдзыхакъым. ЗышыIэныгъэ, Iущыгъэ, лэжьыгъэм зэрыхапIыкIар я псэм зэрыхэлъыр, я хэкур — Къэбэрдей-Балъкъэрыр — фIыуэ зэралъагъур, захуагъэр зэфIэувэжыну я фIэщ зэрыхъур абы къыдэ-Iэпыкъуащ цIыхур зыпэмылъэщын гъащIэм къыщелыным къищынэмыщIауэ, зыужьыныгъэ лъагэми хуэпабгъэу къэнэнымкIэ, щалъхуа щIыпIэм къигъэзэжынымкIэ. ТхыдэкIэ я лъахэм къэкIуэжри, зэман кIэщIым къриубыдэу балъкъэр лъэпкъым хузэфIэкIащ экономикэ, социальнэ, щэнхабзэ зыужьыныгъэм лъагапIэ инхэр щызэригъэгъуэтыну.
  • Республикэм и лъэпкъхэм я унагъуэ зэрыIыгъым абы нобэ гъэщIэщIэ щеухуэ. А Iуэхугъуэм гугъэ уегъэщI дызэгъусэу икIи дызэкъуэту гугъуехь псоми дыпэлъэщыну, фIыуэ тлъагъу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуэну дахэ къыхузэдгъэпэщыфыну.