ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо адыгэ диктант

2019-03-06

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ, гъатхэпэм и 14-м адыгэхэр куэду зэрыс республикэхэмрэ къэралхэмрэ щекIуэкIынущ «Адыгэ диктант». ДАХ-м щIыналъэхэмрэ хамэ къэралхэмрэ щиIэ Хасэ къудамэхэм щызэхуэсынущ адыгэбзэкIэ диктант зытхыну гупыж зыщIхэр. Мы IуэхумкIэ дэIэпыкъуэгъу хъунущ ЩIэныгъэмкIэ министерствэхэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ. Адыгэбзэм и пщIэр къэIэтын, лъэпкъым анэдэлъхубзэмкIэ бгъэдэлъ щIэныгъэр егъэфIэкIуэн папщIэ ирагъэкIуэкI «Адыгэ диктантым» хэт хъунущ адыгэу зыкъэзылъытэж, дэнэ щIыпIи щыпсэу, адыгэбзэр мащIэу фIэкI зымыщIэ цIыхури. Ар къыщызэрагъэпэщынущ къалэхэм дэт щэнхабзэмкIэ, егъэджэныгъэмкIэ унэхэм е Хасэ IуэхущIапIэхэм.

  • Диктант тхыгъэм адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэ е адыгэбзэр фIыуэ зыщIэ цIыху къеджэнущ. IуэхущIапIэ щхьэхуэ емыкIуэлIэфынум иджырей технологием и Iэмалхэр къигъэсэбэпу и щIэныгъэр къипщытэ хъунущ. Апхуэдэ зэпыщIэныгъэхэмрэ Iэмалхэмрэ ДАХ-м и сайтым, Фейсбукым, Инстаграмым абы щиIэ напэкIуэцIхэм щывгъуэтынущ. ИджыкIэ ар зэрекIуэкIыну жыпхъэ убзыхуахэм ДАХ-м и сайтым фыкъыщеджэ хъунущ.
  • «Адыгэ диктантым» кърикIуахэр ДАХ-м и сайтым къралъхьэнущ икIи адыгэбзэмкIэ и щIэныгъэр здынэсыр къэзыщIэну хуея, жэрдэм зиIэ псоми электрон сертификатхэр иратынущ.
  • НэщIэпыджэ Замирэ.