ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФIыуэ тлъагъухэм папщIэ

2019-03-06

  • Музыкэ театрым гъатхэпэм и 1-м «Для милых дам!» концерт гукъинэжыр щитащ УФ-м щIыхь зиIэ и артист, республикэм исхэр зэрыгушхуэ Ташло Алий. Пшыхьыр иригъэкIуэкIащ Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Гергокаевэ Хьэлимэт.

  • Ташлом и макъ гуакIуэм дихьэххэм концертым яфIэфIу зыкърагъэхьэлIащ. Артистыр пшыхь дахэмкIэ зыхуэупсэ цIыхубзхэм насып, ехъулIэныгъэ, гуфIэгъуэ яIэну захуигъэза нэужь, куэд щIауэ игъэзащIэ и уэрэд нэхъыфIхэри иджырейхэри тыгъэ яхуищIащ. Классикэр фIыуэ зылъагъухэр а пщыхьэщхьэм музыкэ гъуазджэм и курыхым щыхьэщIащ икIи абы я гур зэрыхигъэхъуар псалъэкIэ къэIуэтэжыгъуейщ.
  • Удз гъэгъам хуэдэу дунейр нэхъри зыгъэдахэ, унагъуэ жьэгум и хъумакIуэ бзылъхугъэхэм хухаха пшыхь гуапэр нэхъ щIэщыгъуэ зэрыхъуам я фIыгъэ хэлъщ Ташло Алий утыкум щызыхъуэжа и лэжьэгъухэми. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Даур Иринэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Зеушэ Iэуес, Уэрыш Иринэ, Гергокаевэ Хьэлимэт, ГъукIэ Ислъам, Токъу Артур, Щоджэн СэIихьэт, Еуаз Азэмэт сымэщ. Къызэхуэсахэм пшыхьыр зыгъэдэхахэм ягъэзэщIа уэрэдхэмрэ макъамэ щабэхэмрэ дэрэжэгъуэ ин къаритауэ Iэгуауэшхуэ хуаIэтащ. Республикэм ис бзылъхугъэхэм я махуэр щагъэлъапIэм и пэ къихуэу къыхуащIа гулъытэр зи чэзут, гуфIэгъуэрэ гуапагъэрэ я гум къыщызыгъэушт. Концертыр зыхуэгъэзахэм ар ягу нэсащ икIи гукъинэж ящыхъуащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
  • Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.