ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-03-06

 • Волейбол
 • Урыс Хьэзиз и фэеплъ зэхыхьэ
 • Нартан къуажэм дэт школ-интернат №5-м мы махуэхэм щекIуэкIащ жылэм пщIэшхуэ щызиIэу щыта Урыс Хьэзиз и фэеплъ спорт зэхьэзэхуэ.

 • Фэеплъ махуэм къуажэм и цIыху пажэр ягу къагъэкIыжыну къыщызэхуэсащ Нартан къуажэ администрацэм и унафэщIхэр, школ-интернатым и попечительскэ советым и къызэгъэпэщакIуэ, Урыс Хьэзиз а еджапIэм щылэжьа илъэсхэм интернатыр къэзыуха Индрей Магъэзэлий, лъэпкъым и нэхъыжьхэр, Хьэзиз дэлэжьахэр, иригъэджахэр, нэгъуэщIхэри.
 • Урыс Хьэзиз 1933 гъэм мазаем и 18-м Къылышбийхьэблэ къыщалъхуащ. Къуажэ школыр къиуха нэужь, 1952 гъэм ар щIэтIысхьащ Къэбэрдей къэрал педагогикэ институтым икIи адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ хъуащ. Абы къыдэкIуэу Урыс Хьэ- зиз щеджащ жылагъуэ IэщIагъэхэмкIэ факультетым икIи физическэ щэнхабзэмкIэ курыт школхэм щригъэджэну хуиту диплом зыIэригъэхьащ.
 • Урыс Хьэзиз лэжьыгъэ IэнатIэм щыпэрыуващ Арщыдан къуажэм дэт курыт еджапIэм. Илъэс зыбжанэкIэ физическэ щэнхабзэмкIэ егъэджакIуэу лэжьа нэужь, ар ягъэуващ Налшык дэт республикэ сабий стадионым и директору. 1981 — 1982 гъэхэм «Нартан» колхозым и парт комитетым и секретару лэжьащ. Иужьрей илъэсхэм ар егъэджакIуэу щыIащ я къуажэ курыт школ №№1-мрэ 2-мрэ.
 • ВолейболымкIэ зэпеуэм хэтащ Нартан къуажэм дэт еджапIэхэм я лэжьакIуэхэм я гуп къыхэхахэр, гъунэгъу жылагъуэхэм къызэрагъэпэ- ща командэхэр. Зэхьэзэхуэ гуащIэм пашэныгъэр щиубыдащ икIи зэIэпах кубокыр къылъысащ Къэхъун къуажэм и командэм. Абы къыкIэлъокIуэ Нартан дэт курыт еджапIэхэм я гупыр. Школ-интернат №5-м и «Выпускник» командэр ещанэщ.
 • ЖЫЛАСЭ Замир.
 • Дзюдо
 • Европэм и зэхьэзэхуэ зэIухам Бабыгуей Олег щытокIуэ
 • Польшэм и къалащхьэ Варшавэ гъатхэпэм и 2-м щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ Бабыгуей Олег.
 • Къэрал 35-м икIа спортсмен 300-м нэблагъэ зыхэта Европэм и зэхьэзэхуэ зэIухам фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ Къулъкъужын Ипщэм щыщ, дзюдомрэ самбэмкIэ дунейпсо класс зиIэ спортым и мастер Бабыгуей Олег. Килограмм 73-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж хухаха зэманыр имыухыу абы зэкIэлъхьэужьу щыхигъэщIащ и хьэрхуэрэгъу псори. Финалым ар щытекIуащ хэгъэрейхэм ящыщ Мровчински Виктор. Абыи Бабыгуейм тригъэкIуэдар 1 дакъикъэрэ секунд 34-рэщ.
 • Варшавэ щекIуэкIа Европэм и зэхьэзэхуэ зэIухам ди лъахэгъум и закъуэщ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам медаль гуэр къыщыхуэзыхьыфар. Ар ерыщу хущIокъу етIанэгъэ Японием щекIуэкIыну Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм ягъэкIуэнухэм яхэхуэну.
 • И ныбжьыр илъэс 28-рэ хъуами, Бабыгуей Олег дзюдомкIэ зэхьэзэхуэ инхэм зэрыхэтрэ куэд щIакъым. Иджыри къэс ехъулIэныгъэшхуэхэр абы къыщихьари цIэрыIуэ щыхъуари самбэращ. Тренерхэу Ким Русланрэ Хьэпай Арамбийрэ я унафэм щIэту ар Урысей Федерацэмрэ дуней псомрэ я чемпион 2016 гъэм хъуащ, Дунейпсо кубокыр зыIэригъэхьащ. Абыхэм я фIыгъэкIэ а илъэсым ЩIы хъурейм щынэхъ лъэщ дыдэ самбисту и хьэлъагъхэм я деж къыщалъытащ.
 • ЩIэзыдза олимп лъэхъэнэр зэфIэкIыхукIэ Бабыгуей Олег зыхэтынур дзюдомкIэ зэхьэзэхуэхэращ.
 • Жыласэ Заурбэч.