ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псори я пIэм йозэгъэж

2019-03-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 — 2019 гъэхэм я щIымахуэ чемпионатыр иухащ. Абы и иужь джэгугъуэращ упщIэ псоми жэуапхэр езытар.

  • Республикэм и щIымахуэ чемпионыр тхьэмахуэ и пэкIэ зэхэкIами, дыжьын медалымрэ жэзымрэ зылъысынухэр иджыри наIуащэтэкъым. АбыкIэ Iэмал хъарзынэ яIэт зэхьэзэхуэм и кIыхьагъкIэ Бахъсэн и «Автозапчасть»-м и ныкъуэкъуэгъуу щыта «Спартак-Налшык-д»-мрэ мы гъэр къызэрихьэрэ зыми къыпимыкIуэта «Шагъдиймрэ». Налшыкдэсхэм зэIущIэ нэхъыбэ ирагъэкIуэкIыну къапэщылъми, Iуэхур нэхъ зэлъытар Зеикъуэм и футболистхэрат — ахэр иужь джэгугъуэми щытекIуэмэ, етIуанэ увыпIэр я Iэрылъхьэт.
  • «Спартак-Налшык-д»-м хэтхэм я фIэщ хъущэу къыщIэкIынутэкъым «Шагъдийр» лъэпэрэпэну икIи ягъэIэпхъуауэ щытауэ бэрэжьейм ирагъэкIуэкIыжа зэIущIэм очкоитI щагъэкIуэдащ, «Кэнжэмрэ» абырэ зэрытемыгъэкIуауэ, 0:0-у, зэбгъэдэкIыжри. Апхуэдэ щIыкIэкIэ я Iуэхур нэхъ гугъуж ящIащ — иджы дыжьын медалыр къаIэрыхьэн папщIэ езыхэр тхьэмахуэ махуэм Къэрэгъэш и «Велес»-м ефIэкIыным къищынэмыщIауэ, «Шагъдийр» щэбэтым «Малка»-м къыхигъэщIэн хуейт. АрщхьэкIэ зеикъуэдэсхэм я насыпыр зыIэщIагъэкIакъым: мы гъэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэ епщIа-нэм ебгъуанэу щытекIуэри, зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр щаубыдащ. «Спартак-Налшык-д»-р ещанэщ.
  • Медалхэр ягуэша иужькIэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэу къэнэжар гуп нэхъыщхьэр зыбгынэну етIуанэ командэр хэтми зэхэгъэкIынрат. Зи гугъэхэр хэзыхыжу иужь джэгугъуищым зэхьэзэ-хуэм хэкIыжа Шэджэм и «Альянс»-м гъусэ хуэхъуфынут «Спартак-Налшык-н»-мрэ «КъБКъМУ»-рэ. Иужь джэгугъуитIми щытекIуа ныбжьыщIэхэм иджыри очкоищ къахьми къахуэсэбэпыжынутэкъым, я хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш къэрал университе-тым и командэм очкоитI нэхъ мыхъуми имыгъэкIуэдмэ. АрщхьэкIэ, апхуэдэхэм я деж къызэрыщыхъум хуэдэу, нэхъ хуэныкъуэхэм зыхуейр зыIэрагъэхьащ. Кэнжэдэсхэр ерыщу къапэщIэта пэтми, «КъБКъМУ»-р текIуащ икIи гуп нэхъыщхьэм къыхэнащ.
  • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм пашэныгъэр щиубыдащ «Шагъдийм» щыджэгу Бэлагъы Руслан. Мы зэхьэзэхуэм щригъэкIуэкIа зэIущIэ пщыкIутхум ику иту ар зэрызэ къыщыхэжаныкIащ. Абы къыкIэлъокIуэ Сэрмакъ и «Союз»-м щыщ Тамаев Алан.
  • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и кIэух зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: «Шагъдий» (Зеикъуэ) — «Малка» (Малкэ) — 2:1, «КъБКъМУ» (Нал-шык) — «Кэнжэ» (Кэнжэ) — 2:1, «Бабугент» (Бабугент) — «Мурбек» (Налшык) — 0:3(бабугентдэсхэр къызэрымыкIуам къыхэкIыу), «Альянс» (Шэджэм) — «Керт» (Къэхъун) — 0:3(шэджэмдэсхэр къызэрымыкIуам къыхэкIыу), «КъБКъУ» (Налшык) — «Автозапчасть» (Бахъсэн) — 1:1, «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — «ГорИС-179 РусГидро» (Бабугент) — 2:6, «Спартак-Налшык-д» (Налшык) — «Велес» (Къэрэгъэш) — 6:4, «Союз» (Сэрмакъ) — «Спартак-Налшык-н» (Налшык) — 1:3.
  • Хьэтау Ислъам.