ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Япэ каналым и нэтынхэр щагъэхьэзыр

2019-03-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щолажьэ «Япэ канал. Дунейпсо зэпыщIэныгъэ» телекомпанием и лэжьакIуэ гупыр. ЗыплъыхьакIуэ кIуэхэм папщIэ «Поехали за талантами», «Любить вкусно» узэщIыныгъэ программэхэм хыхьэ циклхэр хьэщIэхэм ягъэхьэзыр. Iуащхьэмахуэ районым нэтынхэр щытрахащ. Абы къыхашащ Iуащхьэмахуэ лъапэрэ Тырныауз къалэрэ щыпсэухэр, фрирайдымкIэ, сноубордымкIэ, бгы лыжэмкIэ, альпинизмэмкIэ инструктор цIэрыIуэхэр, МЧС-м и лэжьакIуэхэр, дэрбзэр IэщIагъэм хуэIэпщIэлъапщIэхэр, шхыныгъуэхэр гъэхьэзырыным хуэIэзэ пщафIэхэр, бард уэрэдхэр фIыуэ зыгъэзащIэхэр, «Iуащхьэмахуэ лъапэ» лъэпкъ паркым и лIыкIуэхэр.

  • Нэтыным еплъхэм ялъагъунущ ди щIыналъэм ибгхэмрэ гуэлхэмрэ я дахагъэр, ди псэукIэм и щхьэхуэныгъэхэр, лъэпкъ хабзэхэмрэ щэнхабзэмрэ, Iуащхьэмахуэ цIыхухэр зэрыдэкIыр, иджырей бгы лыжэ зыгъэпсэхупIэм и лэжьэкIэр. Шэч хэлъкъым нэтыныр зи нэгу щIэкIхэр ди щIыпIэм зыщагъэпсэхуну зэрехъуэпсэнум.
  • Нэтынхэм мазищ дэкIмэ «Япэ канал. Дунейпсо зэпыщIэныгъэ» телекомпанием и «Поехали» каналым фыщеплъыну Iэмал щыIэщ.
  • ТАРИМ Алисэ.