ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Аргудан къуажэм дащIыхьа сабий садыр мыгувэу къызэIуахынущ

2019-02-19

  • Сабийуэ 160-рэ зэкIуэлIэну а IуэхущIапIэр зыхуей хуагъэзащ, иджыпсту пщIантIэмрэ абы къе-дза щIыналъэхэмрэ зэIузэпэщ ящI.

  • Сабий садыр хьэзыр хъуа нэужь мы къуажэм дэс унагъуэхэм я сабийуэ зи школ кIуэгъуэ мыхъуа псори чэзум пэплъэжынукъым.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.