ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-02-19

 • Мазаем и 19, гъубж
 •   Джейхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 •  1855 гъэм синоптикхэм я япэ картэр дунейм къытехьащ. Ар ищIат Париж дэт обсерваторием и унафэщI, Нептун планетэр зэрыщыIэр къэзыхута астроном Леверье Урбен.
 •  1878 гъэм макъ зытх Iэмэпсымэ къызэригупсысам щыхьэт техъуэ патент иратащ США-м щыщ физик Эдисон Томас.
 •  1921 гъэм Профсоюз зэгухьэныгъэхэм я союзпсо совет нэхъыщхьэм къыдигъэкI «Труд» газетым и япэ номерыр дунейм къытехьащ.

 •  1926 гъэм СССР-мрэ Сауд Хьэрып Пащтыхьыгъуэмрэ дипломатие хабзэхэмкIэ зэпыщIа хъуащ.
 •  1954 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и унафэкIэ Кърым областыр РСФСР-м хагъэкIри, Украинэм иратащ.
 •  Тхыдэдж, академик Успенский Фёдор къызэралъхурэ илъэси 174-рэ ирокъу.
 •  Композитор, уэрэджыIакIуэ, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Антонов Юрий и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 •  Урысей композитор, УФ-м и цIыхубэ артист, РСФСР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Москва къэрал филармонием и унафэщI Чайковский Александр и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 •  Урыс усакIуэ, критик, публицист Рубинштейн Лев и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 •  Урысей уэрэджыIакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Митяев Олег и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 •  Урысей дзюдоист, Олимп чемпион (2012), Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Галстян Арсен и ныбжьыр илъэс 30 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 2, жэщым щIыIэр градуси 7 — 6 щыхъунущ.
 • Мазаем и 20, бэрэжьей
 •   ЦIыхухэр зэхуэгъэдэным и дунейпсо махуэщ
 •  1975 гъэм хьэуам зыщыхъумэжынымкIэ дзэхэм я махуэр ягъэуващ.
 •  1940 гъэм Налшык къалэм IэфIыкIэ щащI фабрикэ къыщызэIуахащ.
 •  Адыгей драматург, усакIуэ Кубэ Билъостэн къызэралъхурэ илъэси 122-рэ ирокъу.
 •  Адыгей тхакIуэ Теувэж Хьэбиб и ныбжьыр илъэс 88-рэ ирокъу.
 •  Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Гъащтэ Абдул къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 •  Композитор, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтым и лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 •  Генерал-лейтенант, УФ-м и Къэзыбж палатэм и къэпщытакIуэ, Москва и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгейм и щIыхь» медалыр зрата Дзыбэ Мусэ и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 •  Адыгэ Республикэм, КъБР-м щIыхь зиIэ я артисткэ БжэIумых Барисэт(Бэллэ) къыщалъхуа махуэщ.
 •  «Адыгэ псалъэ» газетым и къудамэм и унафэщI, КъБР-м и Правительствэм и ЩIыхь тхылъыр зыхуагъэфэща Истэпан Залинэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэмхуабэрградуси 3 — 6, жэщымщIыIэрградуси 3 — 2 щыхъунущ.