ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь илъэс 80 зэрырикъуар ягъэлъэпIащ

2019-02-19

  • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гуфIэгъуэ пшыхь щекIуэкIащ КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ усакIуэ, Тбилиси къалэм щIыхь зиIэ и цIыху, литературэ саугъэт зэмылIэужьыгъуэхэр зрата, Кавказым и тхакIуэхэм я клубым щIыхь зиIэ и президент Гуртуев Сэлихь и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъуам теухуауэ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек юбилярым хуигъэхьа хъуэхъум къеджащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий.
  • «Уэ уи зэчийр — куэдрэ къэмыунэху хъугъуэфIыгъуэщ, уи гъащIэр, творческэ гъуэгуанэр хьэлэлу икIи псэемыблэжу поэзием, адэжь щIыналъэм ятелэжьэнымкIэ щапхъэщ. Балъкъэр литературэм, зэрыщыту урысей лъэпкъыбэ литературэм зегъэужьынымкIэ уэ ббгъэдэлъ фIыщIэр къыпхуэмылъытэным хуэдизу инщ. Уэ уи Iэдакъэм къыщIэкIащ республикэми абы и щIыбкIи пщIэшхуэ щызыгъуэта тхыгъэ купщIафIэхэр.
  • Уи усэхэм къыхэщ лIыхъужьым ди лъэпкъхэм я хабзэ нэхъыфIхэр хэлъщ. Уи тхыгъэхэр къэралым, адэжь щIыналъэм яхуэгъэза лъагъуныгъэшхуэмкIэ гъэнщIащ, ахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и гурыщIэ нэхъыфIхэм ящыщ хъуащ икIи къыкIэлъыкIуэ щIэблэхэр цIыхугъэ яхэлъу, хэкур фIыуэ ялъагъуу гъэсэнымкIэ мыхьэнэшхуэ яIэщ», — итщ республикэм и унафэщIым и тхыгъэм.
  • ЗэIущIэм Гуртуев Сэлихь и тхыгъэхэм ящыщ пычыгъуэхэр щагъэIуащ, Урысейм и ТхакIуэхэм я союзым, «Литературная газета»-м и редакцэм, нэгъуэщIхэм юбилярым къыхуагъэхьа телеграммэхэм къыщеджащ.
  • ХъыбарегъащIэ агентствэхэм къызэратамкIэ.