ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфIхэр ягъэпажэ

2019-02-19

  • Граждан авиацэр сытым дежи щытащ икIи щытщ Урысей Федерацэм и транспорт системэм и пкъыгъуэ нэхъыщхьэу. НобэкIэ ар унэтIыныгъэ, кхъухьлъатэ зэмылIэужьыгъуэ куэд зиIэ, къалэнышхуэ зыбгъэдэлъ IэнатIэщ.

  • 1923 гъэм мазаем и 9-м СССР-м Лэжьыгъэмрэ ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и Советым къищтащ «Граждан авиацэмкIэ совет къызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» унафэр. Абы къыщыщIэдзауэ ар ди къэралым и Граждан авиацэм и махуэу ягъэуващ.
  • Хьэуа флотым и къалэн нэхъыщхьэ хъуащ цIыхухэмрэ хьэлъэхэмрэ къешэкIыныр. Япэу къызэIуахар километр 420-рэ зи кIыхьагъ «Мэзкуу — Новгород Ищхъэрэ» хьэуа лъагъуэрщ.
  • Я IэщIагъэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу хъуэхъу псалъэхэр къаIэрыхьащ кхъухьлъатэзехуэхэм, техникэ лэжьакIуэхэм, а унэтIыныгъэм къыгуэхыпIэ имыIэу епха, Авиацэ шынагъуэншагъэмкIэ къулыкъум и лэжьакIуэхэм.
  • Граждан авиацэм и махуэр щагъэлъэпIащ «Налшык» аэропортми. Урысей Федерацэм Хьэуа транспортымкIэ и федеральнэ агентствэм къыбгъэдэкIыу фэеплъ медалхэмрэ грамотэхэмрэ къыхуагъэфэщащ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ нэхъыфIхэм.
  • «Аэропортым и унафэщIхэми сэри къызбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу икIи фIыщIэ фхузощI я IэнатIэм хуэпэжу, я къару емыблэжу зи къалэнхэр зыгъэзащIэ ди IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм. Си гуапэщ фи IэщIагъэкIи фи унагъуэкIи ехъулIэныгъэ фиIэну», — захуигъэзащ тыгъэхэр зыхуагъэфэща лэжьакIуэхэм «Налшык» кхъухьлъатэ тедзапIэм и генеральнэ директорым и япэ къуэдзэ Iэрэмысэ Эдуард.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.