ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъунэгъухэр бжыгъэшхуэкIэ хагъащIэ

2019-02-19

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым 2018-2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» япэ зыгъэсэгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщрихьэлIэри, къыкIэлъыкIуэр Кисловодск (Нартсанэ) къыщыпищэну ежьащ.

  • Зыгъэсэныгъэхэм къадэкIуэу, «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэри дяпэкIэ ирагъэкIуэкIынущ. Абыхэм ящыщ зыщ щэбэт кIуам Кисловодск щызэхэтар. Ди щIалэхэм хьэрхуэрэгъу къахуэхъуат етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къадыхэт Осетие Ищхъэрэ-Аланием и «Спартак-Владикавказ»-р.
  • Налшыкдэсхэм я командэм зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр къыщыхъуащ. Нэхъапэм хъыбар зэрывэдгъэщIащи, «Спартак-Налшыкым» и капитан Бажэ Амир мы гъэр иухыхукIэ Иорданием щыджэгунущ. Лелюкаев Алан, Мэшыкъуэ зэкъуэшхэу Хьэчимрэ Ислъамрэ япэ дивизионым хэт «Сочи», «Авангард» командэхэм къащыкIэлъоплъ. Я Iуэхухэр зэрыхъунур Тхьэм ещIэ, ауэ ахэр зэкIэ ди щIалэхэм ягъусэкъым. Апхуэдэу щыт пэтми, «Спартак-Налшыкыр» гуп зэкъуэту щэбэт кIуам ди пащхьэм къиуващ.
  • Япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ налшыкдэсхэм тепщэныгъэр джэгупIэ губгъуэм щаIыгъащ. Ди щIалэхэм ящыщ зыр зэуа топыр «Спартак-Владикавказ»-м и гъуэм и штангэм щытехуам зэIущIэм зэрыщIидзэрэ куэд щIатэкъым. АрщхьэкIэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр къыщыхъуар джэгум и иужь дакъикъэ тIощIращ. ЯпэщIыкIэ налшыкдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэр Осетие Ищхъэрэ — Аланием къикIахэм хабзэм къемызэгъыу я гъуэм и деж къыщызэтрагъэувыIащ. Пенальти. Ар Iэзэу игъэзэщIащ Михайлов Константин.
  • Дакъикъэ зыбгъупщI нэхъ дэмыкIыу Лъэпщ Темырлан и хьэрхуэгъухэм яIэщIэкIащ икIи, топыр джэгупIэ губгъуэм щикI дыдэм гъуэм еуэри, дахэ дыдэу бжыгъэр игъэбэгъуащ.
  • Абдежми къыщыувыIакъым «Спартак-Налшыкыр». ЗэIущIэм къыщIагъуа дакъикъэ зыбжанэми ар ебгъэрыкIуащ икIи «Спартак-Владикавказ»-м и штрафнойм Гуэнгъэпщыр яфIихьэри, кIэух бжыгъэр 3:0-м нигъэсащ.
  • Дэрэжэгъуэ къыдэзыта зэпэщIэтыныгъэр ди щIалэхэм шэч къызытумыхьэн я текIуэныгъэкIэ иухащ. Гуапэщ адэкIи апхуэдэу ирагъэкIуэкIмэ.
  • Жыласэ Заурбэч.