ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтынухэр

2019-02-19

  • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и зэхьэзэхуэ. Урысейпсо зэпеуэм и кIэух зэIущIэм хэтынухэр къыщыхахым кърихьэлIат КИФЩI-м и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 300-м щIигъу.

  • Зэхьэзэхуэр къыщызэIуахым хэтащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ олим резервым и спорт школым и директор Щоджэн Iэниуар, хьэщIэ лъапIэхэу АфIэунэ Аслъэн, БжэныкIэ Замир, Джатэ Ильяс, Мэржэхъу Аслъэн, Шыхъуэбахъуэ Анзор, Хьэсанэ Мурат сымэ.
  • Я хьэлъагъ елъытауэ щыбэна гупхэм пашэныгъэр щаубыдащ Шэшэн Iэмалрэ (кг 60) МахуэлI Иналрэ (кг 65-рэ). Наурыз Мухьэдин (кг 60) дыжьын медалыр къихьащ. Ещанэ увыпIэхэр яубыдащ Тэркъан Къазбэчрэ (кг 45-рэ) Чэрим Алимрэ (кг 92-рэ).
  • ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ хэтынущ урысейпсо зэхьэзэхуэу гъатхэпэм и 13 — 17-хэм Владимир къалэм щыIэнум.
  • КЪЭХЪУН Бэч.