ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Москва щызэIущIащ УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министр Васильевэ Ольгэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ

2019-02-07

  • Дыгъуасэ Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министр Васильевэ Ольгэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ УФ-м и Президентым «Урысей Федерацэм 2024 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэм теухуауэ зыхуэплъэхэмрэ къалэн нэхъыщхьэхэмрэ я IуэхукIэ» накъыгъэм къыдигъэкIа указыщIэм щыубзыхуахэр гъэзэщIэным ипкъ иткIэ цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтын IэнатIэм республикэм зэрызыщиужьыну, «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым щIыналъэр 2019 гъэм зэрыхэтыну щIыкIэхэм ятеухуа Iуэхухэм.
  • Гулъытэ хэха хуащIащ республикэм IэщIагъэ щрагъэгъуэт и IуэхущIапIэхэм я материально-техникэ лъабжьэр гъэбыдэным, ар къэгъэщIэрэщIэжыным, апхуэдэуи къуажэхэм дэт курыт еджапIэхэр иджы- рей зэманым къызэригъэувам тету зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэгъэпэщыным.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.