ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Грантхэр зратынухэр  къыхах

2019-02-07

  • Президент грантхэмкIэ фондым 2019 гъэм и япэ конкурсым хэтынухэм я заявкэхэр къыIахыу щIадзащ мазаем и 1-м. Документхэр электрон теплъэ яIэу ягъэхьэзырри, Президентские гранты.РФ сайтым иралъхьэ. Абы и фIыщIэкIэ мы зэпеуэм тыншу хыхьэфынущ фейдэ къэлэжьыным пымыщIа организацэу щIыпIэ нэхъ пхыдза дыдэхэми щыIэхэр.

  • Конкурсым я зэфIэкIыр щагъэлъэгъуэну хуит ящI фейдэ къэлэжьыным пымыщIа организацэу 2018 гъэм гъатхэпэм и 15-м нэхърэ мынэхъ кIасэу ятхауэ щытахэр. Апхуэдэу сом мин 500-м щIимыгъу грантхэм щIэбэнын организацэхэр 2018 гъэм фокIадэм и 15-м нэхърэ мынэхъ кIасэу ятхауэ щытын хуейщ.
  • Зэпеуэм хэтыну зы проектым тещIыхьауэ ирагъэкIуэкIыну я мурад лэжьыгъэхэр грантхэр щIат унэтIыныгъэ 13-м ящыщ зым езэгъыу щытыпхъэщ, ауэ абы унэтIыныгъэ зыбжани къызэщIрагъэубыдэ хъунущ.
  • Конкурсым унэтIыныгъэ зыбжанэкIэ хэтын папщIэ, проект зыбжанэ къыхэзылъхьэну зи мурадхэм къалъытэн хуейщ абыхэм я заявкэхэр процент 50 нэхърэ нэхъыбэкIэ зэтехуэ зэрымыхъунур. А хабзэр яхуэгъэзащ документхэм я раздел къыкIэлъыкIуэхэм: проектым ухэзыгъэгъуазэм, абы и мурадхэр зэпкърызыхым, проектым и социальнэ мыхьэнэр кIэщIу къыщыгъэлъэ- гъуа тхыгъэм, бюджетым. Тхыгъэхэр процент 50-м щIигъукIэ щызэтехуэ проектхэм экспертхэр хэплъэнукъым.
  • Конкурсым хагъэхьэркъым нэхъ япэкIэ кърата грантхэр къызэрагъэсэбэпа щIыкIэм теухуауэ фондым отчет езымытыжа е иджыпсту унэтIыныгъэу 2-м теухуа грантхэм ирилажьэ организацэхэр.
  • Заявкэхэр гъатхэпэм и 15-м нэсыху къыIахынущ. Абыхэм хэплъэнущ къэралым и щIыналъэхэм я нэхъыбэм щыщ эксперту 600-м щIигъу. Зэпеуэм кърикIуахэр мэкъуауэгъуэм и 1-м фIэмыкIыу хэIущIыIу хъунущ икIи къыхаха проектхэр ягъэзащIэу щIадзэнущ бадзэуэгъуэм и 1-м щегъэжьауэ.
  • Президент грантхэр къэхьынымкIэ 2019 гъэм екIуэкIыну 2-нэ конкурсым хэтыну проектхэр мэкъуауэгъуэм и 10-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 31-м нэсыхукIэ къыIахынущ.
  • А конкурситIым кърикIуахэм япкъ иткIэ фейдэ къэлэжьыным пымыщIа организацэу грантхэр зыхуагъэфэщахэм трагуэшэнущ сом меларди 8-м нэс. Апхуэдэу 2020 гъэм екIуэкIыну япэ зэпеуэм хэтыну зи мурадхэм я заявкэхэр жэпуэгъуэм и 14-м щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм и 25-м нэсыхукIэ къыIахынущ.
  • Президент грантхэмкIэ фондым и пресс-IуэхущIапIэ.