ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псоми ди щхьэр яхудогъэщхъ

2019-01-29

  • Налшык щекIуэкIащ совет зауэлIхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъум теухуа зэхыхьэ.

  • ГуфIэгъуэ пэкIум кърихьэлIащ Совет Союзым и ЛIыхъужь генерал-майор Со-луянов Александр, министерствэхэм, ведомствэхэм я унафэщIхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, щIалэгъуалэм я лIыкIуэхэр.
  • «Совет Союзым и дзэхэр илъэс 30 япэкIэ Афганистаным къришыжащ. А зауэм хэтащ ди щIалэхэм ящыщу мин 600-м нэблагъэ. Афганистаным щыхэкIуэда ди сэлэт мин 15-м яхэхуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щIалэ 54-рэ. Абыхэм псоми я къалэныр хьэлэлу ягъэзэщIащ икIи дэ нобэ а псоми ди щхьэр яхудогъэщхъ», — жиIащ «Афганистаным и ветеранхэм я союз» республикэ зэгухьэныгъэм и правленэм и тхьэмадэ Тхьэгъэлэдж Тимур.
  • Солуянов Александр къыщыпсалъэм жиIащ: «Си гуапэщ Афганистаным щызэ-уа фи щIалэхэм я фэеплъыр зэрывгъэлъапIэр. КъыхэзгъэщхьэхукIыну сыхуейщ щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр адрей щIыналъэхэм япэ зэритыр. Ар зи фIыщIэр унафэщIхэрщ, ветеран зэщIэхъееныгъэрщ, егъэджакIуэхэрщ, афган зауэм хэтахэрщ».
  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек и унафэкIэ республикэм къыщащтащ мы пIалъэр гъэлъэпIэнымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым хэтхэр. А комитетым игъэхьэзыра планым Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэу 200-м щIигъу къыщыгъэлъэгъуащ икIи ахэр 2019 гъэм къриубыдэу ди къалэхэмрэ районхэмрэ щрагъэкIуэкIынущ.
  • ХъыбарегъащIэ агентствэхэм къатахэм япкъ иткIэ.