ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-01-12

  • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
  • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ — Урысей печатым и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

  • ПечатымкIэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм ди гъащIэм щаIэ мыхьэнэр къыпхуэмылъытэну инщ. Фэращ, журналистхэрщ, цIыхубэм я гукъыдэжыр куэдкIэ зэлъытар, фэ жыфIэр зэхах, фэ дзыхь къыфхуащI. Иджырей цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм, телевиденэм, Интернетым заужьа пэтми, печатыр цIыхухэр зыщIэупщIэ икIи зыхуэныкъуэ Iуэхущ.Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и газетхэмрэ журналхэмрэ я редакцэхэм щылажьэхэм Iуэхум зэрыхащIыкIыр, жэуаплыныгъэ зэрахэлъыр, къэхъукъащIэхэр тэмэму икIи гурыIуэгъуэу къагъэлъэгъуэну зэрыхущIэкъур зэпымыууэ нэрылъагъу къащI икIи къаруушхуэ ирахьэлIэ цIыхубэм я гуащIэр зэщIэгъэуIуэным. Быдэу си фIэщ мэхъу Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм, ди Хэкум я фIыгъуэхэр гъэбэгъуэным фи къарумрэ зэфIэкIымрэ дяпэкIи зэрыхуэвунэтIынур.
  • Си гуапэу сынывохъуэхъу узыншагъэ, творческэ ехъулIэныгъэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну.