ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕгъэджакIуэхэмрэ дохутырхэмрэ тыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ фахуэупсэну фыхуитщ

2019-01-12

  • «Урысей зэкъуэтым» егъэджакIуэхэмрэ дохутырхэмрэ тыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр къеIызыхыну хуимыт къулыкъущIэхэм яхэбжэным теухуауэ Правительствэм къыхилъхьа законопроектым хуэгъэза зэхъуэкIыныгъэхэр егъэхьэзыр. Апхуэдэу жиIащ «Иджырей школ» парт проектым и убзыхуакIуэ, Къэрал Думэм и депутат Аршиновэ Алёнэ.

  • ЗэхъуэкIыныгъэхэр яхуэгъэзащ тыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыхуащIыну хуимыт къулыкъущIэхэм егъэджакIуэхэмрэ дохутырхэмрэ къахэгъэкIыжыным. Псом япэу зэгугъун хуейр а IэнатIэ мытыншхэм Iутхэм я псэукIэр, лэжьэкIэр егъэфIэкIуэнырщ, къыпищащ Аршиновэ Алёнэ.
  • «Урысей зэкъуэт» партым и пресс-IуэхущIапIэ.