ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэм къахохъуэ

2019-01-12

  • 2019 гъэм процент 15,7-кIэ хэхъуэнущ фIагъ лъагэ зиIэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ ящIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я бжыгъэм. Сом мелуан 450-м щIигъу текIуадэу апхуэдэ Iуэхугъуэу 2430-рэ зэфIагъэкIыну я мурадщ. Ар фIагъ лъагэ зиIэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ ящIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр Къэрал шэсыпIэмкIэ программэм япэу щыхагъэхьа 2015 гъэм елъытауэ тхукIэ нэхъыбэщ.

  • Хэхъуащ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэну медицинэ унэтIыныгъэхэми: «травмотология-ортопедия», «гу-лъынтхуэ хирургие», «абдоминальная хирургия», «нейрохирургия», «акушерство и гинекология», «онкология», «урология», «офтальмология», «жьэпкъ-нэпкъ хирургие», «неонатология».
  • Иджырей IэмэпсымэхэмкIэ тэмэму къызэрызэгъэпэщам и фIыгъэкIэ щIыналъэм и IуэхущIапIи 7-м — Республикэ клиникэ сымаджэщым, Кардиоцентрым, Къалэ клиникэ сымаджэщхэу №№1, 2-м, Перинатальнэ центрым, Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым, Нарткъалэ дэт унэтIыныгъэ зыбжанэ зиIэ районхэм зэдай сымаджэщым — фIагъ лъагэ зиIэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр щащIэ. Мыгувэу апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэхэр цIыхухэм щагъуэтынущ «Си-мед», «Ленар» уней клиникэхэм.
  • «ФIагъ лъагэ зиIэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр щIэныр узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщ зыщ, — жиIащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат. — Иджырей еIэзэкIэхэр IэнатIэм къызэрыхэдгъэхьэм ди цIыхухэм Iэмал къарет республикэм имыкIыу фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр ягъуэтыну».
  • Щомахуэ Лилие,
  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и
  •  министрым и дэIэпыкъуэгъу.