ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апхуэдэт Тхьэзэплъыр

2019-01-12

 • Адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик, ЩIДАА-м и щIэныгъэлI-секретарь, УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я союзхэм хэт, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр, Урысейм и литературэ саугъэт иныр, щытхъу, щIыхь тхылъхэр зыхуагъэфэща Тхьэзэплъ Хьэсэн гуапагъэ куэд мы щIылъэм щызыгуэшахэм ящыщщ. Къэсейхьэблэ (Бахъсэнёнкэ) къуажэмрэ абы дэсхэмрэ фIыуэ зылъагъуу щыта усакIуэр дунейм зэрехыжар щхьэжэ тщыхъуащ.

 • Хьэсэн си дыщымкIэ ди пхъурылъхут. ГъэщIэгъуэныракъэ, гу зэрылъыттэщи, ди зэманым апхуэдэ благъэхэр зэфIокIуэдыж е зэкIэлъыкIуэххэркъым, ауэ Тхьэзэплъыр абыхэм ящыщтэкъым, и адэ-анэ я лъэныкъуэкIэ и благъэ жыжьэхэри зэрызригъэцIыхуным, зэракIэлъыкIуэным и ужь итт. ДызэрыцIыхуа нэужь, Хьэсэн анэкъилъхум хуэдэу къысхуэгуапэу къызбгъэдэтащ.
 •   Ди къуажэм сыт хуэдэ Iуэху дахэ къыщетхьэжьэми, Хьэсэн фIэфIу къыд-диIыгът. Ар цIыху пэжт, зи IуэхущIафэмрэ псалъэмрэ зэтехуэт, зыхуэмыIэзэ Iуэхурэ зыхэмызагъэрэ къэгъуэтыгъуейт.
 • ГъащIэр щыдухынур зыми тщIэркъым, ауэ апхуэдэу гуащIафIэу, гумащIэу, псэ къабзэу дунейм тетауэ ахърэтым кIуэжым и насыпщ! Ахърэт нэху Алыхьым къуит, жэнэткIэ уигъэгуфIэ, си дэлъху цIыкIу! Ноби укъытхэтщ, удигъусэщ! Къэсейхьэблэ жылэм и щIэблэр, укъэзыцIыхуу щыта псори, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэри, къуажэ егъэджакIуэхэри дыпхуощыгъуэ. Ноби дигу укъинэжащ нэфIэгуфIэу, угъурлыгъэр къызрих уи нэгур гуапагъэкIэ гъэнщIауэ. Мы усэри уи фэеплъщ, Хьэсэн!
 • ЩIэтщ си нэгум
 •  Тетащ дунейм и Iэгу и Iэнэу,
 • ХузэфIэкIыу зы къимыгъанэу.
 • ЕгуэпэкIт нэхъыжьи нэхъыщIи,
 • Хуэдэт пIащIэу игъакIуэ гъащIэр.
 • Къилъэтыхьт хьэндырабгъуэу
 • щIылъэр:
 • «Схунэмысым нэсхусыну си лъэр», —
 • ЖиIэ хуэдэу гуапагъэр игуэшт.
 • Iуэху ныкъуэщIэ къигъанэу, тезашэу
 • КъикIуэтыжхэм Хьэсэн ящымыщт.
 • И усэбзэр дахэу бзэрабзэт,
 • И къалэмыр и Iэщэ екIут.
 • Гузэвэгъуэм ар хуэгумахэт,
 • Зи гуфIэгъуэм и Iуэху диIэтт.
 • Iуэху къыкъуэкIым — и гуащIэ
 •  щымысхьт.
 • ФIым ныпэплъэу къигъэст и пщэдейр.
 • КъыздэткIуащ гъуэгуанэ мыкIыхьу,
 • Гуауи гуапи щыкуэд мы дунейм.
 • ЩIэтщ си нэгум Хьэсэн
 • къысхуэгуфIэу,
 • Къыслъигъэсу псэм щыщу гуапагъ…
 • Псалъэ Iущхэр мы си гум щызгъафIэу,
 • Ди Хьэсэн, сэ нобэ сыпхуогъ.
 • Зэгъэщтокъуэ Людэ.
 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, усакIуэ.