ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2018-12-25

 • КъухьэпIэ къэралхэм щыпсэу чыристанхэм ягъэлъапIэ Хьисэ бегъымбарыр къыщалъхуа махуэр
 • 1917 гъэм Украинэр рабочэхэм, сэлэтхэм, мэкъумэшыщIэхэм я депутатхэм я Советхэм я Республикэу къалъытащ.

 • 1942 гъэм 37-нэ армэм и дзэхэр фашистхэм яIыгъ Налшык хуит къащIыжыну къебгъэрыкIуэу хуежьащ.
 • 1979 гъэм Афганистаным зауэм щыщIидзащ.
 • 1991 гъэм Горбачёв Михаил къэралым и цIыхухэм телевиденэмкIэ захуигъэзащ икIи жиIащ СССР-м и Президент къулыкъум зэрытекIыр.
 • 2016 гъэм тенджыз ФIыцIэм хэхуащ Ту-154 кхъухьлъатэр, Москва — Сочи — Латакие гъуэгуанэр зэпызычын хуеяр. Абы иса цIыху 92-р хэкIуэдат.
 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Къанкъуэщ Ахьмэдхъан къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.
 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим къызэралъхурэ илъэс 99-рэ ирокъу.
 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Яхэгуауэ Михаил къызэралъхурэ илъэс 99-рэ ирокъу.
 • Композитор, КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Балэ Мухьэ-дин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ ирокъу.
 • Сабий дохутыр цIэрыIуэ, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Кубаным щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бжьахъуэ Чэрим къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, литературовед, критик, щIэныгъэлI Сокъур Мусэрбий къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, журналист, «Ленин гъуэгу» газетым и къудамэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьа Щхьэумэжь БетIал къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 • СССР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, Совет Союзым и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэу щыта, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Дэгужий Виталий къызэралъхурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Адыгэ усакIуэ, тхакIуэ КIэщт Мухьэз къызэралъхурэ илъэс 81-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градус 1 — 2, жэщым щIыIэр градуси 3 щыхъунущ.