ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Си лъагъуныгъэр ещхьыжщ си гум

2018-12-25

 • Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуахэм къахэкIащ тхакIуэ, усакIуэ куэд. Абыхэм ящыщщ Къуныжь ХьэIишэт.

 • Иджыри курыт еджапIэм щIэсу усэ тхын щIидзами, школ нэужьым ХьэIишэт япэщIыкIэ щIэтIысхьащ Москва дэт Технологическэ училищэм. ИлъэситIкIэ абы хъарзынэу щеджа пэтми, и гур зыщIэхъуэпсыр, пасэу и псэр зыхьэхуар усэ тхынрат. Арати, Горький Максим и цIэр зэрихьэу Москва дэт Литературэ институтым 1969 гъэм щIэтIысхьащ. Абы ипэкIи иужькIи Къуныжьым и IэдакъэщIэкIхэр ди республикэм къыщыдэкI газетхэм, журналхэм щIэх-щIэхыурэ къытрадзащ.
 • 1972 гъэм «Поэтессы Советского Союза» къыдэкIыгъуэм (Москва къалэ) Къуныжь ХьэIишэт и усэхэр къытехуащ. Абы и «Япэ уэс» усэ тхылъыр дунейм къытехьащ 1975 гъэм. А илъэс дыдэм и IэдакъэщIэкIхэр «Истоки» (Москва) альманахым къытрадзащ.
 • Литератор IэщIагъэр зыIэригъэхьа иужькIэ ар Москва и издательствэ зыбжанэм, радиокомитетым щылэжьащ. ИтIанэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуэжри, республикэ радиом и литературэ нэтынхэм я редактору щытащ. 1984 гъэм «Къру гъуэгу» тхылъыр дунейм къытехьащ. А къыкIэлъыкIуащ «ГъащIэм и сурэт» (1991), «Горсть солнца» (1993), «Псэм и губгъуэ» (1998) тхылъхэр. Балигъхэм я мызакъуэу ХьэIишэт и къалэмыр сабийхэми зэрахуигъэбзэфыр щIэджыкIакIуэм я фIэщ ищIыфащ 1996 гъэм къыдигъэкIа «Хьэрхьуп» тхылъ цIыкIумкIэ.
 • Зы псалъэкIэ жыпIэмэ, «зыми емыщхь усакIуэщ» Къуныжь ХьэIишэт и гупсысэкIэкIи, и усэкIэкIи, и дуней тетыкIэкIи. Гупсысэм и бгъуэнщIагъ куухэр псалъэ къызэрыгуэкIхэмкIэ щIэзыхыф зырызхэм ящыщщ ар.
 • 70 гъэхэм я пэщIэдзэхэм лъэпкъ литературэм къыщыунэхуа усакIуэ бзылъхугъэм и щIэджыкIакIуэхэм я фIэщ ищIыфащ ар гупсысэ къабзэ зиIэ тхакIуэу зэрыщытыр. Къуныжьыр насыпыфIэ ещI фIыр текIуэу щилъагъукIэ, гуапагъэ цIыхухэм яку дэлъу щызыхищIэкIэ, сабий дыгъэм и нэкIум кърих гуфIэм, нэгъуэщI куэдми.
 • ХьэIишэт и IэдакъэщIэкIхэм гупсысэ нэху, куу щыпхышащ. Абыхэм яхыболъагъуэ усакIуэ бзылъхугъэм акъыл жан, гудзакъэ зэриIэр. УсакIуэр и щIэджыкIакIуэм зэIухауэ йопсалъэ, абы зыри щибзыщIыркъым. И къалэмыр Хэкум, лъэпкъым, гуащIэрылажьэхэм, цIыху пэжхэм, мурадыфIыр зи бащэхэм яхуэгъэпсащ. Къуныжь ХьэIишэт ящыщщ лъэпкъ литературэм зи псалъэ щIэщыгъуэ хэзылъхьэфахэм.
 •  Щомахуэ Залинэ.
 • Къуныжь ХьэIишэт и усэхэр
 • Сымымазэ, сымыдыгъэ…
 •  
 • Псынэ къабзэм хуэдэу, гъащIэр,
 • КъибгъэхъуэхукIэ, из мыхъуж,
 • Жыг баринэу гъатхэм гъагъэу,
 • Бжьыхьэ къэскIэ зэ мыгъуж.
 •  
 • Зы щIалэгъуэщ цIыхум иIэр…
 • Илъэс къэскIэ уэсыр къос,
 • ЩIымахуае щащыху щIыIэр
 • ИгъэткIуну дыгъэр къопс.
 •  
 • Сымымазэ, сымыдыгъэ,
 • Уэс си лъэгум щIэкIутам,
 • КъыслъэIэсмэ зэ ухыгъэр,
 • Сыхэтаи, сыхэмытаи…
 •  
 • Сымымазэ, сымыдыгъэ,
 • Сэ цIыху псом сырамылей.
 • И щIопщ гуащIэм лъагъуныгъэм,
 • Чыным хуэдэу, сегъэлъей…
 •  
 • ***
 • МылIэжын къуршхэр си гум къихьэм,
 • Абы си гъащIэр пызолъыт —
 • Нэхущ бэмпIам и пшагъуэ Iыхьэщ,
 • Псы уэрым ихь зы пшахъуэ цIыкIущ.
 •  
 • Илъэс мин ипэ ункIыфIахэу
 • Вагъуэ лъэужьу тхуэблэ минхэм
 • Си гъащIэ тIэкIур сэ еслъытым —
 • Сабийм хуагъаблэ хьэрэфинэщ.
 •  
 • Ауэ зы гъатхэм щыщIэдзауэ
 • Бжьыхьэм нэсыху псэу хьэндырабгъуэм
 • Си гъащIэ мащIэр еплъытамэ, —
 • СыцIыхущ, сыкъуршщ икIи сывагъуэщ.
 •  
 •  
 • Сабий сурэтхэр
 •   Жэнэтбзу
 •  
 • ТхылъымпIэщ уэсыр. Жэнэтбзу
 • Сурэту тызощIыхь селIалIэу,
 • Уэрэд къызжиIэу бзур мызу,
 • Ар цIыхум хуэдэу къызопсалъэ:
 •  
 • Мы дуней щымым сэ зэран
 • Уэрэд мыухкIэ сыхуэхъунуи?
 • Къихьэнщи гъатхэм си зэман,
 • Тхьэм уигъэлъагъу сызэрыхъунур…
 •  
 • Си бжьыхьэ гъуэгур пшабэщ, кIыхьщ.
 • СолъаIуэ, къысхуэвмыщI гукъанэ,
 • ЩIымахуэ щIыIэхэм фепщIыхь
 • Уэрэд бзэрабзэу къыфхуэзгъанэм.
 •  
 1. Уэс нанэ
 •  
 • Сыхэту жейм солъагъур пщIыхь:
 • Сыхэту уэсым къызокIухь.
 • УэсыщIэр щкъыщкъыурэ мэщэIу,
 • Мыр жиIэу уэсыр къызолъэIу:
 • — Сыщылъу щIым сыкъыумыгъанэ,
 • НэгъуэщI пхуэмыщIэм, сыщI уэс нанэ.
 • Iэгу пщтыркIэ уэсыр зэхуэсхьэсри,
 • Хэслъхьэну псэ яужь ситащ.
 • Пшэ хужьхэми псэ хужьу щесыр
 • Уэс хужьым хэлъу къэсIэтащ.
 • Къудамэхэр щхьэцыгъуэ хуэсщIри,
 • СщIэрт и гур и фэу зэрыхужьри,
 • Мывэ фIыцIитIыр, нэ фIыцIитIу,
 • И набдзэ щIагъым щIэзгъэсащ…
 • КъысхуамыщIынуи гукъанэ
 • УэсыщIэ щкъыщкъыр сщIащ уэс нанэ,
 • Уэс нанэ сщIащ уэс хужь къесар…
 • Уэс нанэр ткIуащ, псэ пщтыр хэслъхьари,
 • Уэ пщIэм, къызжеIэ здынэсар.
 •  
 • ***
 • Гупсысэ кIапэхэр соутхыпщI,
 • А сыутхыпщIар тхылъымпIэм тохуэ.
 • Зигу укъэмыкIхэм сащымыщ —
 • УэркIэ гупсысэхэр къыстокIуэ.
 • Къудамэ лантIэхэр мэщхъыщхъ,
 • ТкIуэпсхэр щыгъэхуу щIым къытоткIуэ.
 • Зигу укъэмыкIхэм сащымыщ —
 • УэркIэ гупсысэхэр къыстокIуэ.
 •  
 • Гуауэ къысхуэкIуэми сыщымщ,
 • Зеслъафэу си псэр жыжьэ сокIуэ.
 • Зигу укъэмыкIхэм сащымыщ —
 • УэркIэ гупсысэхэр къыстокIуэ.
 •  
 • ***
 • Гъатхэ ныбжьым сикIащ,
 • Бжьыхьэ ныбжьым сихьакъым.
 • ГъэмахуэкIэу мэлыд мы дунейр.
 • Си Iэжьэкъури ичащ.
 • Спшыныжа стелъа хьэкъыр?
 • СызэупщIыр уэ зырщ, Къэбэрдей.
 • УхъуэнщIауэ си лъэпкъ,
 • Хэт и деж ущыгъуащэр?
 • УпщIэ Iэджэ гурыщIэм къыпокIэ,
 • Iэджи икIыу уи бжэпкъ
 • Дзэл къудамэу хамэщIым щыхокIэ…
 • ГукъэкIыжкIэ гулэз
 • Уэ зэгуэр къыплъысамэ,
 • Уохъу гу пцIанэ, пфIокIуэдыр уи жейр,
 • Сэри усэу согъэпс,
 • Си гупсысэ Iэрамэ,
 • ЗыхуэкIуэнур сымыщIэу дунейр.
 •  
 • ***
 • Уи закъуэ дыдэу уэ укъанэм,
 • АнэдэлъхубзэкIэ уджэнщ:
 • — Дэнэ ущыIэ уэ, си къаныр,
 • Узмыгъуэтыжу сочэнджэщ.
 •  
 • Жьы къыкъуэуар кърипщIэу здэкIуэр,
 • КIэртIофуэздыгъэ бзийр мэсыс,
 • Сыт си фэм дэхуэми зэзгъэкIуу,
 • Езгъэщхьу фащэм сыщымыс.
 •  
 • Си закъуэ дыдэу сыкъэнэхукIи,
 • Сэ закъуэныгъэр къэзмыщIэн,
 • Зы вагъуэ уэгум къыщыблэхукIи
 • И нурыр уагъэу зэIусщэнщ.
 •  
 • Хэзухуэнэнщ си закъуэныгъэр,
 • Уэ пхэлъ пэжагъри къэсщIэжынщ —
 • Зы лъагъуэ хуэкIуэуи кIыфIыгъэм
 • Зыгуэр темыхьэу ежьэжынщ.
 •  
 • Зы илъэс
 •  
 • Лъагъуныгъэр хуэдэщ гъатхэм
 • Жылэ жейхэр къыщыушым,
 • Лъагъуныгъэм ущигъатхэм
 • Уи псэр лыду мэхъур къуршу.
 •  
 • Лъагъуныгъэр ещхьщ гъэмахуэм
 • Уэгум вагъуэ къыщылыдым,
 • Мазэ нурми сыт и махуэр,
 • Гум и мафIэм ар еплъытым.
 •  
 • Лъагъуныгъэм иIэщ бжьыхьэ,
 • Къыдэушу жьы зыгъахъэр,
 • Уи Iэгу нэщIу уи Iэгу пIыщIэр
 • Гъунэгъу хуэпщIу уи Iу бахъэм.
 •  
 • ***
 • Си лъагъуныгъэр езгъэпщэнут
 • Уэгу вагъуэм хуэдэ мыIэрысэм,
 • АрщхьэкIэ бжьыхьэм жьы къепщэнум
 • Ихьынущ игъуэ нимыгъэсу.
 •  
 • Си лъагъуныгъэр езгъэпщэнут
 • Ди жьэгум хъуаскIэ къыдэлъэтым
 • ЩIымахуэр къэсу, жьым къимыхьу
 • Щытам уэс щIыIэр, бзийр ипхъуатэу.
 •  
 • Си лъагъуныгъэр ещхьу сфIощIыр
 • Пщэдджыжьым уафэм къихьэ дыгъэм,
 • Ауэ итIани си гур хощIыр —
 • Дунейм имыхь сыт щыгъуи бзыгъэу…
 •  
 • НэгъуэщI ар зэщхь темыт мы щIыгум —
 • Си лъагъуныгъэр ещхьыжщ си гум.
 •  
 • ***
 • Къру дамэм уэс хужь къесыр
 • Iэджэм ирагъапщэ.
 • И ныбжь щIыIэм сэри сесыр,
 • Сигури хегъащIэ.
 • Ещхьми тхъугъэр къру дамэм,
 • Iулъэтын мыпIащIэ.
 • Данэ пIащIэу, жьым зэрехьэ,
 • Ди псэр егъэпIащIэ.
 •  
 • ГъащIэм сеплъым къру дамэр
 • Си щхьэм кърешэкIыр.
 • Уэсри къосыр — жеIэ мамэ,
 • Унэм сыщыщIэкIым.
 •  
 • Соплъ. Езым и гъащIэ гъуэгум
 • Гъатхэ куэди хэткъым,
 • Къру дахэу тхъугъэ хужьыр
 • Бжьыхьэ къэс Iулъэткъым.
 •  
 • ЩIыхуэ
 •  
 • Сэ зы цIыхуми стелъыжкъым и щIыхуэ,
 • Си псэм щIыхуэу телъар итыжащ.
 • Мо щкъыщкъыжу жьыщIа уафэ щIыхум
 • И зы нэз нэхущ пшэплъ щIигъэжащ.
 •  
 • Сэ стелъыжкъым и щIыхуэ зы цIыхум,
 • Гу IэфIагъэкIэ пшэплъыр иIащ.
 • Мы си гущIэр мэушэ щэху дыдэу —
 • Гупсэхугъуэ хъуэпсапIэхэр хъуащ.
 •  
 • Сэ зы цIыхум и щIыхуэ стелъыжкъым.
 • Стелъу ябжрэ — нэхъыби стыжынщ.
 • Ауэ сыт иджы гъащIэ къыслъысым
 • КъыщIысфIэщIыр нэхъ псынщIэу хэщIын?..
 •  
 • Ныджэм тет жыг
 •  
 • Ныджэм тет жыгым
 • И лъабжьэр ятIагъуэм къыхощ.
 • Жьыбгъэр къепсыхым
 • Къудамэхэр уэсым къытощ.
 • Ныджэм тет жыгым
 • Си гъащIэри сэ изогъэщхь.
 • КъеIэмэ жьыбгъэр —
 • Хьэцыбанэм абы зрегъэщI.
 • Джэду акъужьри
 • Бгы къыгуэуам къыщыщIэпщам
 • Быдэу жыг лъабжьэр
 • ЯтIагъуэ бдзантхъэм хипщащ.
 • Вагъуэ щхьэщытмэ,
 • Жьыбгъэм ар хуэщIыркъым чэф,
 • Ныджэм тет жыгыр
 • Уафэм тетхами къоджэф.
 • Гъатхэ ежьу
 •  
 • КIыгуугур жыгым къепсыхамэ,
 • Унагъуэр хуохъур хэгъэщIэн.
 • Сэ си уэрэдыр уэ пхуэстхамэ,
 • И гъуэгу сыт хъуну, хэт къищIэн?
 •  
 • Сыхьэтым хуэдэу гъащIэр ибжу,
 • КIыгуугур пщIантIэм къыщыджэнщ,
 • Гъатхэ гуфIэгъуэр гъащIэм и бжэу,
 • Ежьум си макъыр схухиджэнщ.
 •  
 • Си гъащIэм телъым бгылъэм и пшэр,
 • Сэ си уэрэдым къыхэщынщ,
 • Илъэсхэуи кIыгуугум схуибжым
 • СедаIуэу дауэ сыщысын?
 •  
 • Псэр пхъэщхьэмыщхьэкIэ щыгугъыу
 • Жыг къыхихамэ, къыпыкIэнщ.
 • Схэлъ хьэлэлагъри, хадэ жыгыу,
 • Уэ пхэлъ гуапагъэм ныпэджэнщ.
 •  
 • ***
 • Си гуауэр, си гуапэр — си тхыгъэр
 • Хуэмурэ зы тхылъ ирокъу.
 • Закъуэныгъэр гъащIэм и тыгъэ?
 • Сэ акъылкIэ абы соныкъуэкъу.
 •  
 • Бжьыхьэ жэпщ си щхьэцыр, Iэр теслъхьэмэ,
 • ГумкIэ ткIыбжьщи — къытызохыж.
 • Си ныбжьэгъухэр жагъуэгъу хъуа, хьэмэрэ
 • Хъуа я IэфIыр зэхэзмыхыж?
 •  
 • Iэ дызолъэ уэс щIыIэ гукъинэм,
 • Гугъэу сиIэр сыту пщтыра?..
 • Губгъуэ щIыIэм сэри сыкъинэм,
 • Ар зи ягъэр уэ зыр ара?