ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХэщIыныгъэ зымыгъуэта  щыIэжкъым

2018-12-25

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкI щIыма-хуэ чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэта зи чэзу джэгугъуэм «ХьэтIохъущыкъуейм» и закъуэ пашэныгъэр фIигъэкIуэдащ. Иджы бжьыпэр командищым зэдагуэш.

  • ПэщIэдзэ джэгугъуищым псоми щатекIуэу зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыубыда «ХьэтIохъущыкъуейр» иджыри къэс зи гъуэм топ зыми къыдимыгъэкIыфа «Мурбек»-м гугъу зэрыригъэхьынур куэдым хуагъэфащэрт. Апхуэдэуи къэхъуащ — зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ иухащ. Абы лъэныкъуитIми хэщIыныгъэ къаритащ: хьэтIохъущыкъуейдэсхэм я закъуэ пашэныгъэр яфIэкIуэдащ, «Мурбек»-м и гъуэри къыхагъэщIащ (уеблэмэ тIэунейрэ).
  • Топ дагъэкIахэмрэ къыхудагъэкIахэмрэ зэрызэхущытым и фIыгъэкIэ япэ увыпIэм аргуэру къыщыхутащ Бахъсэн и «Автозапчасть»-р. Гугъу дехьыпами, абы «Малка»-р хигъэщIащ.
  • Пашищым языхэз хъуащ Къэрэгъэш и «Велес»-р. Ауэ ари тыншу «Кэнжэм» пэлъэщауэ пхужыIэнукъым.
  • Иджыри къэс зи хьэрхуэрэгъухэм зы топи яхудэзмыгъэкIыфа «КъБКъМУ»-м «Спартак-Налшыкым» и ныбжьыщIэхэм я деж щригъэкъужащ. Абы и фIыгъэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым и студентхэм япэ текIуэныгъэр зэхьэзэхуэм щызыIэрагъэхьащ.
  • Щэбэт кIуам насып къыхудэкIуащ Сэрмакъ и «Союз»-ми. Шэджэм и «Альянс»-м ефIэкIри, текIуэныгъэм и IэфIагъыр абыи япэу зыхищIащ.
  • Гъуащхьауэ лъэщхэр зиIэ «Малка»-м и хьэрхуэрэгъухэм я гъуэр иджыри къэс зэи къызэрыхуэмыщтар хьэлэмэтщ. Аращ къыкIэрыхухэм къащIыхэхутари. Хэт ищIэн, мыгувэу Iуэхум фIы и лъэныкъуэкIэ зихъуэжынкIи хъунщ.
  • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 — 2019 гъэхэм и щIымахуэ чемпионатым щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ щызэхэта зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Союз» (Сэрмакъ) — «Альянс» (Шэджэм) — ХэщIыныгъэ зымыгъуэта щыIэжкъым, «Кэнжэ» (Кэнжэ) — «Велес» (Къэрэгъэш) — 1:2, «Малка» (Малкэ) — «Автозапчасть» (Бахъсэн) — 0:1, «КъБКъУ» (Налшык) — «Керт» (Къэхъун) — 2:0, «Шагъдий» (Зеикъуэ) — «ГорИС-179 РусГидро» (Бабугент) — 1:2, «Мурбек» (Налшык) — «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — 2:2, «Спартак-д» (Налшык) — «Бабугент» (Бабугент) — 2:0, «КъБКъМУ» (Налшык) — «Спартак-Налшык-н» (Налшык) — 3:0.
  • Хьэтау Ислъам.