ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ИлъэсыщIэм зыхуагъэхьэзыр

2018-12-25

  • Налшык щекIуэкIыну ИлъэсыщIэ дауэдапщэхэр 60 гъэхэм щыIа щапхъэхэм тету къызэрагъэпэщ.

  • Апхуэдэ унафэ къищтащ Налшык къалэ администрацэм и къызэгъэпэщакIуэ комитетым. Комитетым иригъэкIуэкIа япэ зэхуэсым зэрыщыжаIамкIэ, нэгузыужь Iуэхухэр ипэ ита илъэсхэм ефIэкIыу къызэрагъэпэщыным йогугъу, блэкIа зэманым гуапагъэрэ хуабагъэу хэлъа псори къызыхэщ «ретро» мардэр ди нэхъыщIэхэми нэхъыжьхэми гунэс зэрыщащIыным йолэжь. Нэгузыужь зэхыхьэхэмрэ пшыхьхэмрэ ящыщ куэдыр къалэм и утыку нэхъыщхьэхэм щызэфIахыу гъэкIэ къокIуэкIри, псей гъэщIэрэщIа дахащэхэр къихутащ ЗэгурыIуэныгъэм, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утыкум, Абхъазым и цIэр зезыхьэ утыкум.
  • 60 гъэхэм щыIа гуащэхэр, сурэтхэр, пшынэкум хуэдэу зэкIуэцIах псэущхьэ цIыкIухэр — псори зэман блэкIахэм я фэеплъщ, дэрэжэгъуэ къозыт защIэщ. Мыпхуэдэ псей дахэ къалэдэсхэм къащыпоплъэ Къэбэрдей уэрамми. Утыкухэм я хъуреягъыр уэздыгъэ щхьэхъуреишхуэхэмкIэ къагъэнэхуащ. Уэрам нэхъыщхьэхэм тет жыгхэм я щхьэкIэхэм пшапэр зэхэуа нэужь «дыжьын уэшхыр» къожэбзэх. ПащIэм, Лермонтовым, Горькэм я цIэхэр зезыхьэ уэрамхэм тет кIей лъагэхэм я щхьэкIэхэри уэздыгъэхэмкIэ къагъэнэхуащ. Илъэс блэкIам псей щапIэу Налшык 9 щыIамэ, мы гъэм абыхэм къахэхъуа мыхъумэ, зыри яхэщIакъым. Жыгхэм яхэтынущ Ярославль, Воронеж нэс кърашахэри. Псом ящхьэращи, дэтхэнэ зыми а щIыпIэхэм къащыпоплъэ езыхэр зыхуей псейм хуэдэ.
  •  Жанхъуэт Зузэ.