ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъардэнгъущI  Зырамыку  и  вагъуэ

2018-12-18

 • ЩIэныгъэлI, IуэрыIуэтэдж, ­КъБР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку къызэ­ралъхурэ илъэсищэ зэрырикъур Музыкэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ.

 • Министр Къумахуэ Мухьэдин и псалъэ.

 • Пшыхьым къекIуэлIахэм фIыщIэ яхуещI КъардэнгъущIхэ я нэхъыжьыфI Мусэрбий.

 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин къыщыпсалъэм КъардэнгъущI Зырамыку лъэпкъ щэнхабзэм хуищIа хэлъ­хьэныгъэм и инагъымрэ абы адыгэм дежкIэ иIэ мыхьэнэмрэ я гугъу ищIащ. Ар тхакIуэу, щIэныгъэлIу, драматургу, IуэрыIуатэджу щытащ, Хэку зауэшхуэм хэтащ. ­КъардэнгъущIыр нэхъыбэу къызэ­рацIыхур абы зэхуихьэсыжа цIы­хубэ уэрэдыжьхэмкIэщ. Езым и уэрэд жыIэкIэри сыт и уасэт?!
 • «ГушыIэр Тхьэм и щIасэщ»,  жеIэ адыгэм. Сыт хуэдиз хъыбар дахэ къыщIэна Зырамыку?! А лIы наб­дзэгубдзаплъэм нэгъуэщIым и хьэлыр тыншу къыхуэубыдырт. ГъащIэм къыхиха теплъэгъуэхэращ абы и Iуэтэж гъэщIэгъуэнхэм лъабжьэ яхуищIар. Абыхэм ящыщ зыбжанэ а пшыхьым щагъэзэщIащ Що­джэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу Тхьэщыгъуей Жаннэрэ КIэхумахуэ  ФатIимэрэ.
 • ЗэIущIэм кърихьэлIахэм IэмалыфI яIащ Зырамыку и интервьюхэм щыщ Iыхьэ нэхъыфIхэм еп­лъыжыну, абы и псэ къабзагъэр  зыхащIэну, а цIыху телъыджэм и дуней къулейм хэплъэну.
 • КъардэнгъущIым зэхуихьэсыжа адыгэ уэрэдыжьхэр пшыхьым щагъэзэщIащ «Шэджэм псыкъелъэ­хэр», «Ридадэ», «ДжэгуакIуэ», «Кавказ» ансамблхэм, Осетие Ип­щэ, Ингуш Республикэхэм щIыхь зиIэ я цIыхубэ артисткэ Кърым Иринэ, ­КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ­Хьэ­хъупащIэ Амырхъан, Хьэкъул Оксанэ, Жабо Замирэ сымэ, нэ­гъуэщI­хэми.
 • Зэхыхьэм и кIэухыу лъэпкъ Iэу­жьыр хъумэным, ар къыдэкIуэтей щIэблэм ябгъэдэлъхьэным и мы­хьэнэм, Зырамыку и Iэужь дахэм иджыри зэ я гугъу ящIри, илъэситху ныбжьым ит Мэргъущ Тамерлан цIыкIу хъуэхъу усэ дахэ кърагъэджащ.
 •  
 • Тэрчокъуэ  Дисэ.
 • Сурэтхэр  Къарей Элинэ трихащ.