ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэр узыфэ шынагъуэм пэщIоувэ

2018-12-08

  • Налшык щекIуэкIащ СПИД-м пэщIэтыным и дунейпсо махуэм теухуа щIалэгъуалэ зэхыхьэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ япэщIэтынымкIэ центрым, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и профсоюзхэм я рескомым, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым, «КъБР-м и дохутыр-волонтёрхэр» зэгухьэныгъэм.

  • КъБКъУ-м и медицинэ къудамэм, ухуакIуэ, автомобиль-гъуэгу, гуманитар-техникэ, сату-технологие, промышленность псынщIэмкIэ колледжхэм я студентхэр, школ-интернат №1-м и еджакIуэхэр зыхэта «ЛентI плъыжь» зэIущIэр Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм и гупэм щекIуэкIащ.
  • НыбжьыщIэхэм узыфэ шынагъуэм теухуауэ IэщIагъэлIхэм я упщIэхэм жэуапхэр иратащ, Iуэхум ехьэлIауэ зыщымыгъуазэ куэди къащIащ.
  • Саугъэтхэр хуагъэфэщащ ВИЧ узыфэм теухуа сурэт нэхъыфIхэр зыщIа студентхэм, «СПИД» фIэщыгъэр зиIэ гуащэ гъэщIэгъуэ- ныр зыда, щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ колледжым щеджэ Макъей Викторие. Школ-интернат №1-м и еджакIуэ Биттиров Артур къеджащ узыфэ шынагъуэр зэрыпкърытыр къэзыщIа щIалэм теухуа усэ.
  • СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэм- рэ япэщIэтынымкIэ центрым и дохутыр нэхъыщхьэ Иуан Маринэ зэIущIэм хэтхэм ягу къигъэкIыжащ апхуэдэу сымаджэ хъухэм я бжыгъэм кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр икIи унагъуэ тэмэмхэм къыхэкIахэри мымащIэу абыхэм зэрахэтыр. «Ди жагъуэ зэрыхъунщи, наркотикым, фадэм дихьэхахэм, хабзэм къемызэгъыу зи гъащIэр мыхьэнэншэ дыдэу зыгъакIуэхэм я закъуэкъым узым и «къапхъэным» ихуэхэр. Абы къыхэкIыу дэтхэнэ зыри фызэгугъужын, фызыкIэлъыплъыжын хуейщ», — жиIащ абы.
  • IэщIагъэлIхэм жаIащ ВИЧ узыфэр зыпкърытым илъэс бжыгъэкIэ къимыщIэу екIуэкIынкIэ зэрыхъунур. Апхуэдэ цIыхум и узыншагъэр хуэм-хуэмурэ екIакIуэурэ и къарур узыфэхэм пэмылъэщыж мэхъу. Абы къыхэкIыу я узыншагъэр щIэх-щIэхыурэ къапщытэну къыхураджащ.
  • ЗэIущIэм и кIэухым ныбжьыщIэ-хэр ирагъэплъащ СПИД-м теухуа фильм.
  • КъБР-м Узыншагъэр
  • хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.