ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-11-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • ЗыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Тхьэкъуахъуэ Маринэ Iэбубэчыр и пхъум — «Къэбэрдей-Балъкъэр сату-технологие колледж» IэщIагъэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм физикэмкIэ и егъэджакIуэм;

 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артист»:
 • Абэнокъуэ Рустам Борис и къуэм — «Къэрал музыкэ театр» щэнхабзэмкIэ къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и уэрэджыIакIуэ пажэм,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 • Гравдум Ольгэ Виталий и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «Республикэ клиникэ сымаджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ и къэрал бюджет IуэхущIапIэм нэм и микрохирургиемкIэ и къудамэм и нэ дохутырым,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Хьэшыр Светланэ Юрий и пхъум — «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрат федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм органическэ химиемрэ молекулэ лъагэ пкъыгъуэхэмкIэ и кафедрэм и унафэщIым,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Будаев Руслан Ануар и къуэм — Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм щыщ Тырныауз къалэм «ЩэнхабзэмкIэ уардэунэ Кулиев Къ. и цIэр зезыхьэр» щэнхабзэмкIэ муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и балетмейстерым,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Созаевэ Мариям Мустэфа и пхъум — Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэм и унафэщIым,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ
 • спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Начо Сэфарбий Хьэбыж и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ олимп резервым и спорт школ» муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и гъэсакIуэм,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и энергетик»
 • Лазарев Леонид Иван и къуэм — «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрат федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и инженер нэхъыщхьэм.
 • Урысей Федерацэм и Конституцэр къызэращтэрэ илъэс 25-рэ
 • зэрырикъур гъэлъэпIэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Унафэ
 •  
 • Урысей  Федерацэм и Конституцэр  къы зэращтэрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м зэрагъэ лъэпIэнум ипкъ иткIэ:
 1. Урысей Федерацэм и Конституцэр къы зэращтэрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур гъэ лъэпIэным зыхуэгъэхьэзырынымрэ абы пыщIа Iуэхухэр егъэкIуэкIынымкIэ къы зэгъэпэщакIуэ комитет зэхэшэн, мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэ лъэгъуа-хэр хэту.
 2. КъызэгъэпэщакIуэ комитетым зэ хилъхьэн икIи къищтэн хуейщ Урысей Фе  дерацэм и Конституцэр къызэращтэрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырынымрэ абы пыщIауэ ира гъэкIуэкIыну дауэдапщэхэмрэ щыубзыхуа планыр.
 3. Мы унафэм къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •           Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и  Iэтащхьэм и къалэнхэр
 •           пIалъэкIэ зыгъэзащIэ                                               КIУЭКIУЭ Казбек
 •             Налшык къалэ
 •             2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 2-м
 •                                №118-РГ
 •  
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2018 гъэм
 • щэкIуэгъуэм и 2-м къыдигъэкIа унафэ №118-РГ-мкIэ къищтащ
 • Урысей Федерацэм и Конституцэр къызэращтэрэ илъэс 25-рэ
 • зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырынымрэ абы пыщIа
 • Iуэхухэр егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым  хэтхэр
 •  
 • Къуэдзокъуэ М. М. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Адми нистрацэм и УнафэщIыр (къызэгъэпэ ща кIуэ комитетым и унафэщIщ)
 • Мовсисян Г. О. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Уна фэ щIым и къуэдзэр (къызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэщ)
 • Алътуд Ю. Къ. — «Бэрбэч Хь. М. и цIэр  зе зыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэ ныгъэ  нэхъыщхьэ щрат федеральнэ къэ рал  бюджет  IуэхущIапIэм  и  ректорыр (зэгуры Iуауэ)
 • Берд Хь. А. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэр (зэгурыIуауэ)
 • ДыщэкI М. Р. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэмрэ Правительст вэмрэ я лIыкIуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым, суд IуэхущIапIэхэм щыIэр
 • Жекеев А. М. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокурорым и япэ къуэдзэр (зэгурыIуауэ)
 • Зумакулов Б. М. — ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу Къэ бэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэр
 • Кривко М. Н. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Законым тетынымрэ хабзэр хъумэнымкIэ и коми тетым и унафэщIыр (зэгурыIуауэ)
 • Кужонов Ж. А. — Урысей Федерацэм ЮстицэмкIэ и министерствэм и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщIыр (зэгурыIуауэ)
 • Къумахуэ М. Л. — Къэбэрдей-Балъкъэр Рес публикэм щэнхабзэмкIэ и министрыр
 • Къумыкъу I. М. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэр (Советым и унафэщIым и къуэдзэщ)
 • КIурашын А. В. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Граждан жылагъуэ Iуэху щIа пIэ хэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъхэм я Iуэ ху  хэмкIэ и министрыр
 • Лисун Е. А. — Къэбэрдей-Балъкъэр Рес пуб ликэм финансхэмкIэ и министрым и  къалэнхэр зыгъэзащIэр
 • Мэкъуауэ Т. Э. — Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кав-каз Ищхъэрэ федеральнэ округым щы Iэм и аппаратым Къэбэрдей-Балъкъэр Рес пуб ликэм щиIэ федеральнэ инспекторыр (зэгурыIуауэ)
 • Мэлбахъуэ Б. Хь. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым За ко но да тельствэмкIэ, къэрал ухуэкIэмкIэ, щIы пIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и ко митетым и  уна фэщIыр (зэгурыIуауэ)
 • Хьэбэчыр М. Л. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и аппа-ратым и унафэщIыр, «Урысейм и юристхэм я ассоциацэ» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIы на лъэ къудамэм и Советым и Iэтащ хьэр (зэгурыIуауэ)