ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ УФ-м и официальнэ лIыкIуэхэм яхэту Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым щыIэщ

2018-11-07

  • Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 35-нэ пленар сессиер щокIуэкI. УФ-м и Президент Путин В. В. 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м къыдигъэкIа унафэ №217-рп-мкIэ къызэригъэпэща официальнэ делегацэм хэту абы щыIэщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

  • Конгрессыр зытепсэлъыхь Iуэху нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ «ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм хах лIыкIуэхэм я хьэлэлагъымрэ гъэсэныгъэмрэ. Сессием апхуэдэу щытопсэлъыхь щIыналъэ политикэм пыщIа Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэм, щIыналъэхэмрэ муниципалитетхэмрэ я финансхэр къызэрызэрагъэпэщым, Iэпхъуэшапхъуэхэм я лъэныкъуэкIэ Европэм щызэтеува щытыкIэ гугъур къызэнэкIынымкIэ щIыналъэ, щIыпIэ властхэм я къалэнхэм. ЗэIущIэм къыщащтэну я мурадщ Европэм и Советым хэт къэрал щхьэхуэхэм — Литвам, Молдавием, Куржым — я щIыналъэ, щIыпIэ властхэр демократием и хабзэхэм зэрытетым теухуа документхэр.
  • Апхуэдэу конгрессым хихынущ дызыхуэкIуэ зи чэзу илъэситI лъэхъэнэм конгрессым и унафэщIу, палатэхэм я унафэщIу, конгрессым и унафэщIым и къуэдзэу, комитетхэмрэ политикэ гупхэмрэ я унафэщIу щытынухэр.
  • КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.