ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэралым и махуэлъапIэ

2018-11-07

  • ЦIыху мини 5-м щIигъу хэту Налшык къалэ щагъэлъэпIащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм деж щекIуэкIа пэкIум иужькIэ концерт дахэ къызэрагъэпэщат республикэм и уэрэджыIакIуэхэмрэ къэфакIуэхэмрэ.

  • ПэкIум хэтащ «Урысей зэкъуэт» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм, Парламентым, Правительствэм, жылагъуэ зэ-
  • гухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, студентхэр, еджакIуэхэр.
  • Урысей Федерацэм и Гимныр къыщеуэм ди къэралым и нып иныр утыку кърахьащ волонтёрхэм, Урысейм ис лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и нэщэнэу.
  • ГуфIэгъуэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэхэр, профсоюз, дин зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр.
  •  
  • НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ.