ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэр топсэлъыхь

2018-11-07

  • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм и еджапIэ нэхъыщхьищым — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым — я студентхэм зэгъусэу «Ди Хэкур Урысейрщ» «стIол хъурейр» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щрагъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр зытраухуар Урысейм и лъэпкъ псори зэкъуэтыным мыхьэнэуэ иIэрщ.

  • ЗэIущIэм хэтащ Правительствэмрэ жылагъуэмрэ я лIыкIуэхэр, егъэджакIуэхэр.
  • КъБКъМУ-м и президент Щыхьмырзэ Мухьэмэд зэхуэсыр къыщызэIуихым жиIащ: «Хабзэ дахэ тхуэхъуащ мыпхуэдэ зэIущIэхэр ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу едгъэкIуэкIыныр. Си щхьэкIэ ар махуэшхуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ къызолъытэ, сыту жыпIэмэ зэкъуэтыныгъэрщ дэ ди къарур зыхэлъыр. Лъэпкъ куэд щызэхэс ди республикэм зэгурыIуэу щызэдопсэу зи хабзэкIэ, динкIэ зэтемыхуэхэр. Аракъэ езыр зэкъуэтыныгъэм и щапхъэ хъужри? Фэ, щIалэгъуалэращ, ди къэралым и къэкIуэнур зэлъытар, абы къыхэкIкIэ, фи пщэрылъщ илъэс куэд щIауэ къыддекIуэкI а зэхущытыкIэр фхъумэну, къытщIэхъуэ адрей щIэблэм я деж нэфхьэсыну».
  • Апхуэдэ псалъэ гуапэхэмкIэ къызэхуэсахэм зыхуагъэзащ КъБКъУ-м и проректор Малкандуев Юсуф, Жылагъуэ палатэм хэт Котляровэ Марие, КъБР-м Граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм и къудамэм и унафэщI Быж ФатIимэ, КъБР-м и ЩIалэгъуалэ Правительствэм и унафэщI Аулъэ Ахьмэд сымэ.
  • Я хэку тхыдэм фIыуэ зэрыхащIыкIым и нэщэнэу, студентхэр Iуэхугъуэ куэдым тепсэлъыхьащ икIи дызыхэпсэукI зэманым Урысейм и тхыдэр фIыуэ пщIэн, тхыдэр нэхъ куууэ егъэджын, студентхэр хэкупсэу гъэсэным егугъун зэрыхуейр, лъэпкъхэм я зэхуаку шыIэныгъэ зэрыдэлъыпхъэр къыхагъэщащ.
  • КъБКъУ-м и
  • пресс-IуэхущIапIэ.