ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-11-07

 • ЩОДЖЭНЦIЫКIУ Алий
 • Ленин
 •  Уи идее иным бэлыхь уэрдыхъур
 • ЩIы къуза шарым къыфIегъэлъэлъ,
 • Материк жыжьэхэм жыр лъэхъу
 •  фIыцIэжьхэр
 • Уи гений макъымкIэ къызэролъэлъ.
 • Ильич, нып плъыжьыр щIыхэптIа
 •  щIыпIэр —
 • Дэ ди планетэм и купсэ наIуэщ,
 • А уи Iэ лъэщыр щыпIэта хэкур
 • Лъэныкъуэ псомкIи зы дыгъэ
 •  гъуазэщ.

 • Пащтыхь лъыифхэм я дыщэ тажхэр
 • Уэ укъыщалъхум улъиигъат.
 • Нэрымылъагъуми, я гум укъищIэу,
 • Дуней лэжьакIуэр пщыгуфIыкIат.
 • Уэрщ япэ дыдэу зы къэралышхуэр
 • ЦIыхугъэ дахэм ныхуэзышар,
 • Абы народхэу щыпсэу гъунэжхэр
 • ЗэщыгуфIыкIхэу здэпсэу зыщIар.
 • Махуэл димыхыурэ уэ хэпса жылэм
 • ЩIылъэм и напэр къегъэщIэращIэ,
 • ПсэукIэ дахэм, гъащIэ гуфIэгъуэм
 • ХэхъукIа щIэблэхэр уэ
 •  къыпхуохъуахъуэ.
 • Уафэми щIылъэми уэ уи лэжьыгъэм
 • Ди цIыхухэр тепщэ щищIащ.
 • ГъащIэм и дахэр зэхуэгуфIэжхэу
 • Абы яухуэхэу щIадзащ.
 • Уэ уи уэсятхэмкIэ къэгъэгъа хадэхэм
 • Я удз дэтхэнэми уи фэр идоплъ,
 • Псалъэ гуфIэгъуэхэм уи цIэр
 •  къыхэщурэ
 • Уи лъагъуныгъэр ди гум щолыд.
 • Сэ планетэхэм сылъэтэфатэмэ,
 • Уи цIэр си натIэу зезгъэлъагъунт,
 • Абы я дежым цIыхухэр щакъузмэ,
 • А си дамыгъэмкIи
 •  къезгъэутIыпщынт.
 • Уэ насып иныр къыдэзытауэ
 • ЦIыхугъэ адэм псалъэ бжызоIэр —
 • Iуэху къэбгъэнахэм къеIусэ бийхэм
 • Сащымысхьыну узогъэгугъэр.
 • 1937 гъэ
 •  
 • МечиевКязим
 • * * *
 • Ди Совет властыр — дыщэ жыгщ.
 • Ар лъэщщ, къулейщ, щымыщтэ зым.
 • Къытхуохъу и бынхэм щIэгъэкъуэн.
 • Абы къебийр и бийщ Кязим!
 •  
 • Ленин
 •  
 • ФедаIуэ аргуэру ди цIыхухэ,
 •  ди бгыжьхэ,
 • Мы си гум жиIэну зыхуейм.
 • Пэж псалъэр куэд щIауэ щытащ
 •  къыфхуэлажьэу,
 • И телъхьэщ иджыри зигу хейм.
 •  
 • Къыр уардэр щытщ лъагэу,
 •  борэнкIэ мыхашэу,
 • Ильич нэхъ лъагэжу тщхьэщытщ.
 • Iэхъулъэхъур зэпичу дэ япэкIэ
 • дишэрт, —
 • Иджыри дыриджэ зэпытщ.
 •  
 • Мылажьэу шхэ псоми я гугъэр
 •  IэщIихыу
 • ИщIащ къэрэхьэлъкъыр зэкъуэш.
 • Е фIыцIэ чэщанэр абы игъэщахэу
 • Щхьэхуиту дегъэбэуэж.
 •  
 • Ар пщIэншэу дэр папщIэ зэуакъым
 •  гъэ куэдкIэ, —
 • Бэлыхьым дыкъыхихащ,
 • Щхьэхуитыныгъэм и куэбжэр
 •  ди адэм
 • ТхьэмыщкIэм тхузэIуихащ.
 •  
 • Пэж дыгъэщ, къуэшыгъэ быдапIэщ
 •  ди Ленин,
 • Уэрэду ар гъащIэм хыхьэнщ.
 • Сэ шэч къытезмыхьэ: абы и
 •  гъуэгуанэм
 • ЩIым цIыхуу тет псори техьэнщ.
 •  
 • Щхьэхуитыныгъэ дуней зыухуари
 • ЛIащ. Ауэ щопсэу ар мы щIым
 • Ди дежкIэ иджыри.
 • ФедэIу къэрэхьэлъкъыр
 • Къыветыр чэнджэщи Кязим:
 •  
 • Пщыжь ябгэм, уэркъыжьхэм ягу илъхэр яхуэфщIэу
 •  
 • КъывжаIэр фи фIэщ фэ фымыщI:
 • Бгым мывэ гуэхунум, укъаскIэу
 •  зебгъэщIкIэ
 • Уишэнкъым щыхупIэм нэмыщI.
 •  
 • Ильичщ ди къарур дэ, арщ ди псэр,
 •  арщ ди нэр,
 • Зы къурши абы едмыгъэщхъ.
 • Сэ Ленин сыхуэкIуэрт,
 •  — къысхуэкIуэри Ленин
 • СищIащ щIым тет псоми нэхъ лъэщ.
 • 1937 гъэ
 • ЗэзыдзэкIар Тхьэгъэзит Зуберщ.
 •  
 •   
 • КIуащ БетIал
 • Владимир Ильич Ленин
 •  ИдейкIэ пщIащ къэралыр нэху,
 • Уи щIыхь хэмылъу длэжькъым Iуэху,
 • ИдоIуэр уи цIэр дыпсэлъэху,
 • Хэпшащ гъуэгу захуэ, Ленин!
 •  
 • Уи теплъэ лъапIэр гум имыху,
 • Уи гъуэгу дбгынэнкъым щIыр
 •  щытыху,
 • Тетакъым щIылъэм пхуэдэ цIыху,
 • Владимир Ильич Ленин!
 •  
 • Насыпу диIэм щIэ щIэткъым,
 • Ди фIыгъуэм хэхъуэу кIуэ зэпытщ,
 • Уи нып щэджащэр къытщхьэщытщ,
 • Ар зыхьыр Сталинщ, Ленин!
 •  
 • Уи нып щохуарзэр уэ Пекин,
 • Уи Iуэхум иIэщ гъащIэ ин,
 • ЩыпхокI ар Прагэ, Рим, Берлин,
 • Дуней лъыщIысу Ленин!
 •  
 • Иребгэ бампIэу Вашингтон,
 • ПытщIащ каналкIэ Волгэм Дон,
 • Каналым уи цIэр къэрал псом
 • Ди гуапэу фIэтщащ, Ленин!
 •  
 • Ди пашэщ Сталин, ди насыпщ,
 • Ар зэрытекIуэр уэ уи ныпщ,
 • Абы къуэмытыр кIуэдыж гупщ,
 • Ар токIуэр бийхэм, Ленин!
 •  
 • Народым иIэщ гъащIэ из,
 • Дыхуешэр Сталин коммунизмэм,
 • Гушхуагъэ зиIэ дэ тхуэдиз
 • Къэрал щымыIэ, Ленин!
 •  
 • МэзащIэр пщIахэр уэ мурад,
 • Щаухуэр ГЭС Куйбышев,
 •  Сталинград,
 • Къум пэгъунэгъухэм Ашхабад,
 • Уи нэху щыщIонэр, Ленин!
 •  
 • ИдейкIэ пщIащ къэралыр нэху,
 • Уи щIыхь хэмылъу длэжьакъым
 • Iуэху,
 • ИдоIуэр уи цIэр дыпсэлъэху,
 • Хэпшащ гъуэгу захуэ, Ленин!
 •  1953 гъэ
 •  
 • Октябрь
 •  
 • ЩIым дытетми цIыхуу
 • Дылъэпкъ дэхуэхат,
 • Ауэ зэман дахэу
 • Октябрь къытхуэкIуат.
 •  
 • Хьэрфхэр тфIэтелъыджэт,
 • Еджэр ди ауант,
 • Дуней псор тфIэныджэт,
 • ГъащIэр тфIэшыуат.
 •  
 • Куэдрэ дэ мэщIагъкIэ
 • Бийр къыттегушхуэфт.
 • Убзэр джатэ щIагъкIэ
 • Бийм зыIэщIилъхьэфт.
 •  
 • Арти лъэпкъым дибэт
 • ФIым хуэерыщыф,
 • ФIым пэплъэф нэхъыбэт,
 • МащIэт бжьым щIэтыф.
 •  
 • Сытри дымыщIами
 • Я бжьым дыщапIынт,
 • Мыгъуэу къытщыщIами
 • Хэхъуэ зэпытынт.
 •  
 • Ауэ Немизидэу
 • Октябрь къэсащ,
 • Лей къытлъыс имыдэу
 • Дыгъэу къытхуепсащ.
 •  
 • Мисс а лъэхъэнэфIым
 • УдигъэцIыхуащ,
 • Уэ пщыхуа ди нэфIым
 • Гур игъэнэхуащ.
 •  
 • 1957 гъэ