ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Борей  Рауф  Алий  и  къуэр

2018-11-03

 • ЩIДАА-м и академик, географие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысей Федерацэм егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бо-рей Рауф и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъуа къудейуэ дунейм ехыжащ. Ар КъШР-м хиубыдэ Хьэбэз (Къэсейхьэблэ) къуажэм 1933 гъэм фокIадэм и 21-м къыщалъхуащ. Зи гъащIэр щIэныгъэм хуэлэжьэным езыта, зи IэнатIэм хьэлэлу пэрыта цIыху щыпкъэт ар. И сабиигъуэм щегъэжьауэ гъуэгуанэ гугъу къызэпичащ Рауф, абы и адэри, и адэ къуэшхэри политикэ залымыгъэ зрахахэм яхэхуати.

 • 1955 гъэм Борейм ехъулIэныгъэкIэ еджапIэ нэхъыщхьэр къиухащ. Къыщалъхуа къуажэм игъэзэжри, школым щылэжьащ, и ужькIэ Хьэбэз райкомым и комсомол секретарь къулыкъур къыхуагъэфэщащ, аспирантурэм щIэтIысхьащ. Москва дэт къэрал пединститутым географие щIэныгъэхэмкIэ кандидат лэжьыгъэр 1962 гъэм щыпхигъэкIащ. Илъэс 12 нэужьым Рауф Тбилиси дэт къэрал университетым географие щIэны-гъэхэмкIэ доктор цIэ лъапIэр къыщыфIащ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и экономикэ къудамэр зэфIэгъэувэным, IэщIагъэлIхэр къешэлIэным, уеблэмэ, и пщIэр къэIэтыным и къарурэ зэфIэкIрэ хилъхьащ Борей Рауф. ЩIэныгъэлI цIэрыIуэмрэ абы и лэжьэгъухэмрэ яхузэфIэкIащ япэ дыдэу «География КБР» дерсыр ди республикэм         и школхэм щаджыну зэфIэгъэувэныр.
 • Рауф и Iэдакъэ къыщIэкIащ щIэныгъэ тхыгъэу 120-м нэс, зэреджэ тхылъу 14 къыдигъэкIащ, зыпэрыт IэнатIэм ехьэлIа и гупсысэхэр хамэ къэралхэм къыщыдэкI журнали 9-м къытрыригъэдзащ. ЦIыху зэпIэзэ-
 • рыту, гуапэу дунейм тетащ нэхъыжьыфIыр.
 • ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ емызэшыжу пэрыта профессор Борей Рауф Алий и къуэр, цIыхугъэ ин зыхэлъа ныбжьэгъур гуапэу дигу къинэнущ.
 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ,
 •   щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ
 •  и министерствэ, КъБКъУ-м я лэжьакIуэхэр,
 • Дунейпсо  Адыгэ  Хасэ,
 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэ.