ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Москва щызэпеуэнухэм  яхэтынущ Дыду Аслъэн

2018-11-01

  • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым илъэс къэс щокIуэкI «21-нэ лIэщIыгъуэм и пашэ» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу (щекIуэкI щIыпIэкIи хэтхэм я ныбжь елъытауи) зэщхьэщыха а зэхьэзэхуэм я зэфIэкIхэр щагъэлъагъуэ  Урысей Федерацэм щылажьэ сабий, ныбжьыщIэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я пашэхэм.

  • Мыгъэрей апхуэдэ зэпеуэм и щIыпIэ, щIыналъэпсо Iыхьэхэр иджы дыдэ зэфIэкIащ. Къэнар фIым я фIыж-хэр Москва щызэпеуэнырщ.
  • Ди республикэм и еджапIэхэм щыIэ ныбжьыщIэ зэгухьэныгъэхэри жыджэру хэтщ къэралпсо зэпеуэм. ЩIыпIэ зэпеуэхэр курыт школхэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэм, республикэм и районхэм щекIуэкIри, абыхэм щытекIуахэр Налшык щызэхуэсыжащ икIи «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием щызэхьэзэхуащ. Республикэпсо Iыхьэм хэта ныбжьыщIэхэр унэтIыныгъэ зыбжанэкIэ зэпеуащ. Апхуэдэхэт, къапщтэмэ, зи пашэ зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр зэраунэтIыфыр, проект хьэлэмэтхэм я жэрдэмщIакIуэу зэрыщытыфыр, гупыр Iуэхугъуэ гуэрым зэрыхузэщIагъэуIуэфыр, къызэрагъэдэIуэфыр, гупым пщIэрэ фIэлIыкI-рэ зэрыщаIэр, къызэгъэпэщакIуэу, зэхэщIыкI зыбгъэдэлъ унафэщIу зэрыщытыфыр наIуэ къащIын зэрыхуейр.
  • Зи гугъу тщIа мардэ псоми хуэкIуэу къалъытащ Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №7-м (унафэщIыр Багъэтыр Темборэщ) и 11-нэ классым и еджакIуэ, IуэхущIапIэм щылажьэ ныбжьыщIэ зэгухьэныгъэм и пашэ Дыду Аслъэн. Ар ипэкIэ щытекIуащ Бахъсэн щIыналъэм щекIуэкIа «21-нэ лIэщIыгъуэм и пашэ» зэпеуэм. Гупым унафэ щыщIынымрэ пашэу щытынымрэ зи хьэл-щэныр щыпкъэр хуэкIуэ щIалэ акъылыфIэ, жыджэр Дыду Аслъэн Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу Москва кIуэнущ икIи ди республикэм и пщIэр федеральнэ утыкум щиIэтынущ.
  • Ди гуапэу дохъуэхъу Аслъэн зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэмкIэ. Ар щIалэщIэм и иужьрей текIуэныгъэу зэрыщымытми шэч къытетхьэркъым.
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.