ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шэрэдж щIыналъэм щыпсэухэр игъэнэщхъеящ Темыркъан Борис дунейм зэрехыжам

2018-11-01

  • Шэрэдж муниципальнэ районым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советымрэ щIыналъэ администрацэмрэ Темыркъан Юрий Хьэту и къуэм, абы и Iыхьлы, и благъэ псоми яхуогузавэ Темыркъан Борис Хьэту и къуэр дунейм зэрехыжамкIэ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ — абы фIэкIуэдащ профессиональнэ музыкэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа композитор, дирижёр Iэзэ дыдэ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ макъамэ куэд, лъэпкъым хуигъэсащ гъуазджэм и лэжьакIуэхэр. Дэ икъукIэ дигъэнэщхъеящ а хъыбарым икIи фи гуауэр куууэ зыхыдощIэ. Борис Хьэту и къуэр ди гум къинэнущ музыкант Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, гъэсауэ, гу къабзэ зиIэу, гъащIэр фIыуэ зылъагъуу къыддекIуэкIа цIыхуу.