ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Грознэ къалэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм хэтащ

2018-10-09

  • Грознэ къалэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр. Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым хэтхэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм я цIэкIэ шэшэн лъэпкъым пIалъэ гуфIэгъуэмкIэ ехъуэхъуащ.

  • Шэшэн Республикэм и япэ Президент, Урысейм и ЛIыхъужь Кадыров Ахъмэт-хьэжы и фэеплъым пщIэшхуэ зэрыхуищIыр жиIэри, КъБР-м и унафэщIым къыхигъэщхьэхукIащ ди щIыналъэм мамырыгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ къыщызэгъэпэщыным абы къаруушхуэ зэрырихьэлIар.
  • И адэм и Iуэхум тэмэму пищэурэ, жиIащ КIуэкIуэм, Шэшэн Республикэм и Iэтащхьэ, Урысейм и ЛIыхъужь Кадыров Рамзан шэшэн лъэпкъыр зэкъуигъэу-ващ икIи мамырыгъэ гъуэгум тету абы зиужьын папщIэ зыхуэфащэ Iэмал псори иджыпсту щыIэ хъуащ.
  • Округым и субъектхэм я Iэтащхьэхэм ящIыгъуу КIуэкIуэ Казбек Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм я лъэпкъ пщIантIэхэр къызэхикIухьащ, КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашидрэ абырэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ я экспозицэхэм еплъащ.
  • Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалыр къызэрызэIуахым теухуа дауэдапщэм хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Александр, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, къэралым и щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.